Osaaminen, verkostot, asiantuntijuus

Meneillään olevat hankkeet

Ote työhön

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyi 1.10.2017 yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda uusi toimintamalli ohjaamaan pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, erityisesti matalalla koulutustasolla liikkeelle lähteviä naisia työhön ja koulutukseen. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu kattava yhteistyöverkosto ammattijärjestöistä, työnantajakumppaneista, koulutusorganisaatioista ja kohderyhmän parissa työskentelevistä järjestöistä. Kehittämistyössä hyödynnetään Tampereen Yliopiston toteuttamaa seurantatutkimusta.

Hankkeen päämääränä on edistää työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta siten, että hankkeeseen osallistuneiden pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Hanke toteutetaan Tampereella ja pääkaupunkiseudulla (Helsingissä). Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen kesto on 1.10.2017-31.12.2019.

Hankkeen kotisivut:
www.otetyohon.fi

Lisätietoa:
hankepäällikkö Hanna Takolander
044 075 0850
hanna.takolander@tsl.fi

Työelämän Digitaitoja Tutor-mallilla

TSL on osatoteuttajana mukana Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:n hallinnoimassa ESR-hankkeessa, joka käynnistyi 1.10.2017. Hanke päättyy 31.3.2020.

Hankkeen tavoitteena on teollisuudessa suorittavaa työtä tekevien aikuisten puutteellisten tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen nostaminen. Näin vastataan eri toimialojen tietotekniikan osaamistarpeisiin ja digitalisaation tuomiin ammattirakenteiden muutoksiin sekä helpotetaan alalta toiselle siirtymistä ja koulutukseen hakeutumista. Hankkeessa kehitetään tutor-malli kehittämään työntekijöiden digiosaamista työssään. Digitutorin tehtävä on ohjata työntekijöitä digitaalisten palvelujen, ohjelmistojen sekä laitteistojen käytössä.

Hanke tuottaa tutkimustietoa työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataidoista, olemassa olevien ongelmien ratkaisukäytännöistä kohdeyrityksissä, digitalisaation tuomista muutoksista sekä työn tulevaisuuden näkymistä. Hankkeen aikana muodostuvan yhteistyöverkoston (tutorit, yritysten henkilöstö, hanketoimijat ja sidosryhmät) tavoitteena on työelämän digitaitojen kehittämiseen tähtäävän tutor-mallin jalkauttaminen osaksi yritysten päivittäistä toimintaa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen ELY-keskus tarkoituksena parantaa ammattitaitoa, elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita.

Lisätietoa:
projektikoordinaattori Emilia Lipponen
Turun yliopisto, RUSE
emilia.lipponen@utu.fi
050 349 7850

Oppi-va - Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

OPPI-VA ESR-hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua oppimisen vaikeuksista ja tuen tarpeesta ja kokeillaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä. Apuvälineitä ovat esimerkiksi sanelimet, puhuvat laskimet ja apuvälineohjelmat. Hankkeen toimenpiteet tukevat työntekijöiden selviytymistä työn muutoksessa, kehittävät työpaikkojen viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman valtakunnallisen hankkeen kesto on 2.1.2017 – 31.1.2019. Hankkeen päätoteuttajana on TSL. Osatoteuttajina asiantuntijapanoksensa hankkeeseen tuovat Murikka-opisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Sidosryhmätukea antavat SAK, SEL, AKT ja PAM.

Hankkeen kotisivut:
www.oppi-va.fi

Lisätietoa:
hankepäällikkö Päivi Vartiainen
040 7639657
paivi.vartiainen@tsl.fi

Digiosaajaksi työelämään

Digiosaajaksi työelämään ESR-hankkeen ensimmäinen koulutus käynnistyi keväällä 2016 Mikkelissä. Hankkeen päätoteuttajana on Työväen Sivistysliitto. Sen osatoteuttajia ovat Mikkelin Ammattikorkeakoulu MAMK ja Itä-Suomen Yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Sidosryhmäkumppaneina ovat Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä Savonlinnan ja Mikkelin kaupungit. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistujien digitaitoja. Kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai joiden tutkinto ei vastaa nykyisen työelämän vaatimuksia. Kohderyhmään kuuluvat myös yksinyrittäjät. Hanke päättyy 2017.

Hankkeen kotisivut:
www.digityo.fi/ 

Lisätietoa:
hankepäällikkö Jouni Ukkonen
040 553 9161
jouni.ukkonen@tsl.fi 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje