Osaaminen, verkostot, asiantuntijuus

Meneillään olevat hankkeet

 

Koti Hyvinkäällä -hanke

Hankkeessa Koti Hyvinkäällä niin Hyvinkää kuin muut Keski-Uudenmaan alueen kunnat kehittävät julkisia palveluita sekä niitä täydentäviä 3. sektorin ja seurakuntien järjestämiä kotoutumistoimintoja ja alkuvaiheen ohjausta. Tavoitteena on luoda malli, jossa kotouttamisen alkuvaiheen viranomaistoimintoja täydentää 3. sektorin ja muiden viranomaisten kotoutumista edistävä työ. Hankekumppanina TSL kouluttaa vapaaehtoisista yhteisöjärjestäjiä tukemaan maahanmuuttajien osallistumista kansalaistoimintaan ja yhteisöosallistumiseen mm. yhdistystoiminnan kautta. Hanke rahoitetaan Sisäasiainministeriön AMIF-rahastosta.

Ammattitaitoa yhdessä -hanke auttaa työpaikoilla oppimista

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on ollut yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Uudistuksen seurauksena opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.  Huolta on herättänyt se, kuinka työpaikoilla kyetään vastaamaan tarpeisiin, joita aiempaa suurempi oppilaiden määrä ja laajemmat opintojaksot työpaikalla synnyttävät.

Tähän tarpeeseen TSL:n hankekeskus vastaa yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Kiipulan ammattiopiston sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton, Palvelualojen liiton ja Teollisuusliiton kanssa.  Maaliskuun alussa 2018 käynnistyi ESR-hanke Ammattitaitoa yhdessä. 

Hankkeessa tehtävällä oppilaitosten ja työpaikkojen välisellä yhteistyöllä halutaan vahvistaa työnantajien, luottamushenkilöiden ja koko työyhteisön osaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa. Ammattiliitoilla ja työpaikkojen luottamushenkilöillä on tässä merkittävä rooli. He rakentavat alueellisten oppilaitosten kanssa dialogia, jotta erilaisissa kohtaamisissa työpaikalla onnistutaan ja opitaan.

Ammattitaitoa yhdessä -hanke järjestää yhteistyössä Parasta osaamista - ja Parasta palvelua -verkostohankkeiden kanssa työelämäfoorumeita Vantaalla, Joensuussa, Porissa ja Torniossa syksyllä 2018. Yhteistyössä ovat vahvasti mukana myös paikalliset ammatilliset oppilaitokset.  Ks. lisätietoa täältä.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen yhteistyökumppanina toimivat valtakunnallisesti Parasta osaamista -verkostohankkeen oppilaitokset niin Itä-, Länsi-, Etelä- kuin Pohjois-Suomessa. SAK tukee hankkeen toteutusta. Hankkeen kesto on 1.3.2018–30.7.2020.

Hankkeen kotisivut:
www.ammattitaitoayhdessa.fi 

Lisätietoja:
hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru
ilkka.vuorikuru@tsl.fi

Kuvassa keskellä

Kulttuurien välinen mediaprojekti 2018 – kevät 2019

Projektissa toteutetaan valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Kertomukset voivat liittyä syihin lähteä syntymämaasta tai sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavoin avataan nuorten aitoa kokemusmaailmaa – kertojat muuttuvat objektista subjektiksi. Valokuva- ja videopajoihin otetaan mukaan myös valtaväestöön kuuluvia nuoria (parityö), jolloin saadaan aikaan kaksisuuntainen kuvallinen dialogi, joka peilaa toisaalta ennakkoluuloja ja toisaalta romuttaa vääriä käsityksiä puolin ja toisin sekä vähentää kulttuurien välistä pelkoa.

Hanke tuottaa aitoa dialogia eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien nuorten välille.

Hankkeen kotisivut:
www.kuvassakeskella.fi

Lisätietoa:
koulutuspäällikkö Raimo Oksanen
040 846 2608
raimo.oksanen@tsl.fi

Midlife Skills – Rainbow Years

The Rainbow Years -hankkeessa on mukana toimijoita kuudesta maasta: Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Yhdessä kehitämme uusia käytäntöjä ja malleja keski-iän osaamisarvioinnin tekemiseen. Pyrkimyksenä on kehittää niiden työntekijöiden osaamista, joilla on heikot perustaidot.  Heidän osaamisensa arviointia varten kehitämme interaktiivisia digitaalisia osaamisen arvioinnin työkaluja, sekä uusia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia arvioinnin suorittajille. Lisäksi koulutamme arvioinnin tekijät käyttämään digitaalisia työkaluja parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutetuista arvioijista tulee ”keski-iän sankareita”, ja heidän työtään tukemaan kehitetään virtuaalinen verkosto.

Osaamisen arvioinnin lisäksi kehitämme myös osaamisen tunnistamista ja tunnustamista digitaalisten osaamismerkkien avulla.

>> Lue lisää

Ote työhön

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyi 1.10.2017 yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda uusi toimintamalli ohjaamaan pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, erityisesti matalalla koulutustasolla liikkeelle lähteviä naisia työhön ja koulutukseen. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu kattava yhteistyöverkosto ammattijärjestöistä, työnantajakumppaneista, koulutusorganisaatioista ja kohderyhmän parissa työskentelevistä järjestöistä. Kehittämistyössä hyödynnetään Tampereen Yliopiston toteuttamaa seurantatutkimusta.

Hankkeen päämääränä on edistää työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta siten, että hankkeeseen osallistuneiden pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Hanke toteutetaan Tampereella ja pääkaupunkiseudulla (Helsingissä). Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen kesto on 1.10.2017–31.12.2019.

Hankkeen kotisivut:
www.otetyohon.fi

Lisätietoa:
hankepäällikkö Hanna Takolander
044 075 0850
hanna.takolander@tsl.fi

Työelämän Digitaitoja Tutor-mallilla

TSL on osatoteuttajana mukana Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn hallinnoimassa ESR-hankkeessa, joka käynnistyi 1.10.2017. Hanke päättyy 31.3.2020.

Hankkeen tavoitteena on teollisuudessa suorittavaa työtä tekevien aikuisten puutteellisten tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen nostaminen. Näin vastataan eri toimialojen tietotekniikan osaamistarpeisiin ja digitalisaation tuomiin ammattirakenteiden muutoksiin sekä helpotetaan alalta toiselle siirtymistä ja koulutukseen hakeutumista. Hankkeessa kehitetään tutor-malli kehittämään työntekijöiden digiosaamista työssään. Digitutorin tehtävä on ohjata työntekijöitä digitaalisten palvelujen, ohjelmistojen sekä laitteistojen käytössä.

Hanke tuottaa tutkimustietoa työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataidoista, olemassa olevien ongelmien ratkaisukäytännöistä kohdeyrityksissä, digitalisaation tuomista muutoksista sekä työn tulevaisuuden näkymistä. Hankkeen aikana muodostuvan yhteistyöverkoston (tutorit, yritysten henkilöstö, hanketoimijat ja sidosryhmät) tavoitteena on työelämän digitaitojen kehittämiseen tähtäävän tutor-mallin jalkauttaminen osaksi yritysten päivittäistä toimintaa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen ELY-keskus tarkoituksena parantaa ammattitaitoa, elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita.

Hankkeen kotisivut: 
digitutor.utu.fi

Lisätietoa:
projektikoordinaattori Eeva-Leena Alanne
Turun yliopisto, RUSE
eeva-leena.alanne@utu.fi
050 349 7850

Oppi-va - Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

OPPI-VA ESR-hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua oppimisen vaikeuksista ja tuen tarpeesta ja kokeillaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä. Apuvälineitä ovat esimerkiksi sanelimet, puhuvat laskimet ja apuvälineohjelmat. Hankkeen toimenpiteet tukevat työntekijöiden selviytymistä työn muutoksessa, kehittävät työpaikkojen viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman valtakunnallisen hankkeen kesto on 2.1.2017–31.1.2019. Hankkeen päätoteuttajana on TSL. Osatoteuttajina asiantuntijapanoksensa hankkeeseen tuovat Murikka-opisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Sidosryhmätukea antavat SAK, SEL, AKT ja PAM.

Hankkeen kotisivut:
www.oppi-va.fi

Lisätietoa:
Mervi Ylitalo
044 512 2062
mervi.ylitalo@tsl.fi

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje