Tieto, taito, osallistaminen, rohkaisu

Genevekoulu / Genèveskolan

30.03.2018

Pohjoismainen Genèvekoulu on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Koulun pääjakso järjestetään YK:n Työjärjestön ILO:n vuosittain kesäkuussa pidettävän työkokouksen yhteydessä.

Genèvekoulu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella pohjoismaisten kollegoiden kanssa työelämän kansainvälistymistä sekä hankkia tietoa ja uusia välineitä omaan työhön.

Genèvekoulu järjestetään seuraavasti:

  • Keväällä järjestettävällä esikurssilla Ruotsissa perehdytään pohjoismaiseen ja kansainväliseen oppimisympäristöön sekä kurssin työmuotoihin. Päivämäärät tarkentuvat haun avautuessa 1.11.2017.
  • Etäopiskelu esikursseilla sovituista teemoista (noin 30 h) tapahtuu huhti-toukokuun aikana kotimaassa.
  • Pääkurssi toteutetaan ILO:n työkokouksen yhteydessä Genèvessä. Kurssi käsittelee ILO-kokouksen globaaleja teemoja, luentoja ja keskusteluja sekä vierailuja. Päivämäärät tarkentuvat haun avautuessa 1.11.2017.

Mikä on Genèvekoulu?

Ennakkotapaamisten ja –tehtävien lisäksi opiskelijat seuraavat Genevessä, Sveitsissä, kahden viikon ajan YK:n Työjärjestön ILO:n vuosittain kokoontuvaa työkonferenssia kesäkuussa. Työkonferenssin päätyttyä siirrytään neljäksi päiväksi rauhalliseen kyläympäristöön viimeistelemään ja arvioimaan projektityöt sekä kurssin kokonaisuus. Ennen Genèvejaksoa opiskelijat kokoontuvat esikurssille Ruotsiin, Runön kurssikeskukseen lähellä Tukholmaa.

Kenelle Genèvekoulu on tarkoitettu?

Koulu on avoin kaikille työelämän kansainvälistymisestä kiinnostuneille. Erityisenä kohderyhmänä ovat aktiivisesti ay-toiminnassa toimivat henkilöt. Kouluun osallistuvalta edellytetään työelämän ja ay-liikkeen tuntemusta sekä kielitaitoa (ruotsi ja englanti).

Mitkä ovat Genèvekoulun tavoitteet?

Genèvekoulun tavoitteina on lisätä tietämystä työelämän kansainvälistymisestä, ILO:sta ja muista työelämää lähellä olevista kansainvälisistä järjestöistä, antaa tietoa eurooppalaisten työelämän järjestöjen tehtävistä ja globalisaatiokehityksen linjauksista, innostaa ay-toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä edistää pohjoismaista yhteistyötä ja pohjoismaisten kielten ja kulttuurin tuntemusta.

Millaisia valmiuksia osallistuminen edellyttää?

Osallistujalla on hyvä olla peruskäsitys suomalaisesta työelämästä ja ay-toiminnasta. Genèvekoulu ei ole kielikoulu, mutta aktiivinen osallistuminen edellyttää ruotsin ja englannin kielen kohtuullista hallintaa. Avoin mieli ja rohkeus ottaa selvää asioista helpottavat oppimista.

Miksi lähtisit pohjoismaiseen kouluun Genèvessä?

Palkansaajilla eri Pohjoismaissa on paljon yhteistä. Yhteiskuntamallimme, kulttuurimme ja työelämämme ovat melko yhteneväisiä. Pohjoismaissa on varsin yhteneväinen käsitys hyvinvointivaltiosta. Näin siitäkin huolimatta, että kansallisia eroja malleista löytyy. Pohjoismailla on myös runsaasti annettavaa, kun keskustellaan hyvinvointimalleista. Saamme toisiltamme vaikutteita ja kehitämme yhdessä hyvinvointiamme. Siksi pohjoismainen yhteistyö on jatkossakin perusteltua ja kehittämisen arvoista.

Mikä on ILO?

Työjärjestö ILO on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut YK-järjestö. Sen keskeinen tehtävä on kansainvälisten työelämän normien luominen ja valvonta. ILO perustettiin vuonna 1919. YK:n erityisjärjestönä se on toiminut vuodesta 1946. Jäseniä on tällä hetkellä 185. Suomi on ollut jäsenenä vuodesta 1920 lähtien.

Ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva kansainvälinen työkonferenssi, jota genevekoululaiset vuosittain seuraavat. Suomi on ratifioinut 101 ILO:n yleissopimusta, joista edelleen on voimassa lähes 90. Viimeksi vuonna 2014 Suomi ratifioi kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen. Samalla Suomi vahvisti lait kotitaloustyölain kumoamisesta ja työaikalain muuttamisesta.

Miksi ay-väen pitää tuntea ILO?

ILO:n erityispiirre on sen kolmikantaisuus ja tehokkaat sopimusvalvonnan menettelyt. Työmarkkinaosapuolet ovat tasavertaisina hallitusten kanssa neuvottelemassa. Kaikki suomalaiset palkansaajien keskusjärjestöt osallistuvat ILO:n työskentelyyn. Keskeiset ILO-sopimukset ovat myös yhteiskuntavastuusitoumusten kulmakivi.

Yritysmaailman ja työelämän kansainvälistyminen on kasvattanut ILO:n merkitystä. Minkä tahansa maan työehtojen tasolla on merkitystä meille suomalaisille, kun tuotantoa ja työpaikkoja siirretään maasta toiseen ja uusi teknologia mahdollistaa monipuolisen yhteistyön. ILO:n sopimukset kehittävät työelämän pelisääntöjä ja työehtojen vähimmäistasoa niin Pohjoismaissa kuin Brasiliassa, Intiassa ja Kiinassa.

Miten ILO näkyy työpaikalla?

ILO-sopimukset näkyvät Suomenkin lainsäädännössä ja työpaikoilla kuten vaikkapa irtisanomissyiden ilmoittamisvelvollisuuteen suuresti vaikuttanut yleissopimus 158. Sopimus koskee työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työsuhteen päättämistä. Työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintaansa helpottava yleissopimus 135 puolestaan turvaa luottamusmiesten ja –valtuutettujen asemaa uudessa työsopimuslaissa.

Vuosilomalakikomitea on ottanut huomioon vuosiloman palkallisuuden ja yhdenjaksoisuuden perusperiaatteet turvaavan palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen 132. Tasa-arvoa, vanhemmuutta, työsuojelua, palkkaturvaa ja opintovapaata koskevilla ILO-sopimuksilla on myös ollut lainsäädäntöömme vaikutuksia.

Mistä löydät lisätietoa Genèvekoulusta?

Lisätietoja löydät myös Genèvekoulun sihteeristön ylläpitämiltä sivuilta www.geneveskolan.org/ .

Haku avataan 1.11.2017, minkä jälkeen voit jättää hakemuksen.

Haun avauduttua ilmoitamme ajat, paikat, hinnat ja muut merkittävät tiedot vuoden 2018 kurssista.

Miten haet Genèvekouluun?

Hae Genèvekouluun 2018 sähköisesti netin kautta 1.11.2017- 31.1.2018. 

Nordiska Folkhögskolan i Genève/ABF Sverige
nordiska.geneveskolan@abf.se
Tel: +46 (0)8 613 50 45

TSL:n hallinto valitsee osallistujat.

Lisätietoa Genevekoulusta

TSL/ABF Finland
Storalånggatan 43
SF-65100 Vasa, Finland
Tel: +358 - 40 - 845 - 1590
riitta.mikola@tsl.fi 

http://www.geneveskolan.org/  

Genevekoulu / Genèveskolan

30.03.2018

Genevekoulu / Genèveskolan

30.03.2018

Osallistumismaksu

Genevekoulun osallistumismaksu vahvistetaan haun avautuessa 1.11.2017. Kysy omasta ammattiliitostasi, tukeeko se osallistumistasi Genevekouluun.

Genevekoulu / Genèveskolan

30.03.2018 - 19.06.2018
00:00 - 00:00

Ruotsi, Sveitsi

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje