TSL:n koulutussisällöt

Yhdistyksillä, ammattiosastoilla ja erilaisilla yhteisöillä on mahdollisuus tilata TSL:lta mieleisensä kurssi. Kurssit räätälöidään kurssin tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssin voi myös valita valmiista sisällöistä tai ottaa niistä osia omaan kurssiinsa.

Kestoltaan kurssit voivat olla muutamasta tunnista useampaan päivään. Kurssien teemat voivat käsitellä aikuisena oppimista, yhdistys- ja järjestötaitoja, työelämän kysymyksiä, yhteistoimintaa ja viestintää tai monikulttuurisuutta.

Kursseillamme edetään osallistujien tahtiin ja heidän oppimistarpeitaan kunnioittaen. Kurssit ovat yhteistoiminnallisia ja osallistavia. Meidän kursseillamme oppiminen on samalla hauskaa ja tehokasta!

Seuraavassa on teemoiteltu tilauskurssitarjontaamme. Näistä voidaan katsoa yhdessä sopiva kokonaisuus. Yhteydenottolomake löytyy tästä. Ota yhteys myös, jos sopivaa otsaketta ei sellaisenaan löydy, muotoillaan se yhdessä!

Yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvien koulutusten avulla innostetaan vaikuttamaan ja opitaan käyttämään uusia välineitä, joilla tehostetaan toimintaa.

 • yhteisten tavoitteiden suunnittelu innostavasti ja osallistavasti
 • aktiivien tietoteknisten taitojen kehittäminen
 • yhdistyksen toiminnan elävöittäminen verkkotyökalujen avulla
 • jäsenhankinnan ja jäsenyyden kehittäminen
 • yhdistyksen kehittäminen järjestämisen menetelmin 

Viestintään liittyvien koulutusten avulla kehitetään yhtäältä yhdistyksen viestintää ja toisaalta otetaan haltuun esimerkiksi omaa sosiaalisen median toimintaa. Yhdistysviestinnällä kampanjoidaan, innostetaan jäseniä aktiivisuuteen sekä houkutellaan uusia jäseniä. 

 • yhdistyksen nettisivujen, sosiaalisen median kanavien ja muiden teknisten viestintävälineiden ja –kanavien innostava käyttö
 • kampanjoinnin, tarinankerronnan sekä valo- ja videokuvan hyödyntäminen
 • tiedonhaku ja –hallinta, mediakritiikki ja argumentointi haltuun 
 • vaikuttava, innostava, suunnitelmallinen viestintä

Vuorovaikutukseen liittyvissä koulutuksissa opitaan itsetuntemusta, kuuntelemista, neuvottelutaitoa ja rohkeaa sekä arvostavaa kohtaamista ja vaikuttavaa esiintymistä

 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • monikulttuurisissa tilanteissa viisaasti toimiminen
 • rohkeiden ja vaikuttavien esiintymis- ja ilmaisutaitojen oppiminen
 • neuvotellen sopimukseen pääseminen

Hyvinvointiin liittyvissä koulutuksissa löydetään havaintoja ja välineitä, jotka auttavat pitämään huolta itsestään ja jaksamaan.

 • luottamustehtävissä toimivien työnohjauksellinen vertaistuki 
 • jaksamiseen vaikuttavat tekijät työyhteisössä ja yhdistyksessä
 • hyvinvointia edistävien toimintamallien tunnistaminen
 • oman elämän valintojen ja ajatusten tarkastelu jaksamisen näkökulmasta
 • perusasiat kuntoon unesta ravintoon, liikuntaan ja ilon kokemiseen
 • työhyvinvoinnin tekijät 

Työelämään liittyvissä koulutuksissa saadaan välineitä työyhteisön kehittämiseen ja itsensä johtamiseen 

 • digitalisaation muutokset mahdollisuuksiksi
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla
 • paikallinen sopiminen
 • työpaikkavaikuttaminen
 • järjestäminen työpaikan edunvalvonnan kehittämisenä
 • taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ

Kouluttamiseen liittyvissä koulutuksissa käydään läpi oppimista sekä yhteistoiminnallista ja osallistavaa aikuisten kouluttamista

 • aikuisen oppimisen teoreettiset lähtökohdat
 • osallistava ja yhteistoiminnallinen koulutus
 • monikanavainen oppiminen ja oppimisen pulmien ratkaiseminen
 • vuorovaikutus kurssitilanteessa
 • opetustilanteiden valmistelu, vetäminen ja arviointi