TSL-Tatsi – koulutus ja työnhaun tukitoiminta -rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Työväen Sivistysliitto TSL ry 
Siltasaarenkatu 18 – 20 A, 00530 Helsinki 
040 190 1670     
Sähköposti: rekisterinpitaja@tsl.fi 

2. Yhteyshenkilö

Anna Leukumaavaara
Siltasaarenkatu 18 – 20 A, 00530 Helsinki 
Puhelin: 040 578 1057
Sähköposti: anna.leukumaavaara@tsl.fi

Tietosuoja-vastaava
Jarmo Kantosalo
Siltasaarenkatu 18 – 20 A, 00530 Helsinki 
Puhelin: 040 553 9561
Sähköposti: jarmo.kantosalo@tsl.fi

3. Rekisterin/-ien nimi     

TSL-Tatsi – koulutus ja työnhaun tukitoiminta 

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme rekisterissä TSL:n ja Tatsin kyselyihin, koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden henkilötietoja. 

Tietoja käytetään koulutusten ja tapahtumien järjestämistarkoituksessa, jotta voimme tarjota sinulle onnistuneen oppimiskokemuksen sekä varmistaa oppimiselle sopivan ympäristön. Keräämiämme henkilötietoja käytetään myös lakisääteiseen tilastointiin ja arviointiin sekä julkisen rahoituksen vaatimana tositemateriaalina. Arviointien ja tilastojen tuloksista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Käsittelyperusteenamme on koulutuksen järjestämistarkoituksiin liittyvissä asioissa sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano tai sinun eli rekisteröidyn antama suostumus. 

Käsittelemme myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Näiden tietojen käsittelemiseksi pyydämme sinulta nimenomaisen suostumuksen. Tietojen antaminen on sinulle täysin vapaaehtoista. 

Tilastoinnin ja julkisen rahoituksen osalta käsittelyperusteenamme on lakisääteinen velvoite.

5.Rekisterin tieto-sisältö/käsiteltävä henkilötieto

Keräämme koulutuksen tai tapahtuman järjestämisen kannalta oleellisia tietoja, kuten nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita antamiasi tietoja, jotka ovat välttämättömiä koulutukseemme tai tapahtumaamme osallistumiseksi. 

Taataksemme koulutuksen järjestäjän lakisääteisen velvollisuuden edistää yhdenvertaisuutta sekä varmistaaksemme kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, kysymme koulutusten ja tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä, onko sinulla jokin oppimiseen vaikuttava asia, esimerkiksi lukihäiriö tai jokin esteettömään liikkumiseen liittyvä asia, joka meidän on hyvä tietää. Koulutuksen ilmoittautumisen yhteydessä kysymme ammattiliittoasi mahdollisen liittosi myöntämän kurssituen vuoksi.  

Näiden tietojen antaminen on sinulle täysin vapaaehtoista ja käsittelemme niitä vain kyseisen koulutuksen tai tapahtuman järjestelyiden vuoksi. 
 
Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

 • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi koulutuspalveluiden osallistumis- ja perumistiedot, asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät tiedot, palautteen keräämiseen tarvittavat tiedot) 
 • terveydentilaasi koskevat tai muuten oppimiseesi vaikuttavat antamasi tiedot 
 • kurssille hyväksymiseen, koulutuksen tasoryhmien määrittelyyn tai koulutuksen kohderyhmäkohtaiseen suunnitteluun liittyvät tiedot (esimerkiksi koulutukseesi, kokemukseesi, tietoihisi tai taitoihisi liittyvät asiat)
 • laskutukseen liittyvät ilmoittamasi organisaatiotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, ilmoittautuessasi koulutukseemme tai kun käytät palveluitamme. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut koulutukseemme tai tapahtumaamme. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa tietojasi koulutusten tai tapahtumien matka- ja majoituspalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan mm. matkatoimistolle, lentoyhtiöille ja hotelleille. 

Jos laskusi maksaa ammattiliitto tai muu organisaatio, välitämme laskutuksessa tarvittavat tiedot kyseiselle organisaatiolle. 

8. Tietojen suojaaminen ja säilytys

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan, johon on pääsy TSL:n valtuuttamilla työntekijöillä. Koulutuksissa tai tapahtumissa kerätyt osallistujalistat säilytämme manuaalisena aineistona paikassa, johon on pääsy TSL:n valtuuttamilla työntekijöillä. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme tämän rekisterin henkilötietoja vuoden 2020 loppuun ja tarvittaessa vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Käsittelyn tarkoituksen mukaan kerättyjä henkilötietoja koskee erilaiset säilytysajat. 

9. Tietojen luovutukset ja siirrot

Voimme luovuttaa tietojasi koulutusten tai tapahtumien matka- ja majoituspalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan mm. matkatoimistolle, lentoyhtiöille ja hotelleille. 

Jos koulutuksesi maksaa ammattiliitto tai muu organisaatio, luovutamme laskutusta varten tarvittavat tiedot ko. organisaation käyttöön. 

10. Tietojen siirrot tai luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle ulkomailla tapahtuvien kurssien matka- ja majoituspalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan mm. matkatoimistolle, lentoyhtiöille ja hotelleille.

Tietojen luovuttamiseen pyydetään aina rekisteröidyn nimenomainen suostumus. 

11. Profilointi   

Profilointia ei tehdä. 

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).  
 
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa: 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot 
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, jos käsittelyperusteena on suostumus tai oikeutettu etu 
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelyperusteena on oikeutettu etu. 
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut henkilötiedot rekisterinpitäjälle tai ne ovat syntyneet hänen oman toimintansa seurauksena  
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenototkohdan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyyn-nön käsittelemistä ja voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Oikeus valittaa viranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valvovalle tietosuojaviranomaisille.

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. Toimiston tarkemmat yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anna.leukumaavaara@tsl.fi tai rekisterinpitaja@tsl.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän alussa olevaan osoitteeseen. 

15. Muutokset tähän selosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2019.