Päättyneet hankkeet

2021

Kriisituki alueilla -hanke

Kriisituki alueilla -hanke auttoi ja tuki koronakriisin takia lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alan, palvelualan ja julkisten alojen työntekijöille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Työn murros -projekti

Työn murros on puhuttanut tutkijoita, työmarkkinajärjestöjä ja politikkoja jo toista vuosikymmentä. Työn murros -projekti keskittyi työn murroksesta käytävän keskustelun kartoittamiseen ja muutosvalmiuksien kehittämiseen palkansaajien näkökulmasta.
 

2020

FutureFit -ohjelma

FutureFit-ohjelma pureutui aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaetaan eri maiden ja kumppaneiden kesken.
 

Empowering Migrants for Employment EME -hanke

EME-hankkeessa kolmen maan toimijat perehtyivät yhdessä keinoihin tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan. Parhaista käytännöistä koottiin ememethods.net-menetelmäopas. Oppaan käytännöt ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.
 

Ammattitaitoa yhdessä

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa vahvistettiin koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parannettiin oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. 

Lue lisää

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeessa kehitettiin teollisen alan tuotannon työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja, luotiin hyvää arkea ehkäisemällä epävarmuutta sekä valmistettiin työntekijöitä digitalisaation myötä laajeneviin työnkuviin. 

Lue lisää

Koti Hyvinkäällä

Koti Hyvinkäällä -hankkeen päämääränä oli, että Hyvinkäällä asuvat kolmansien maiden kansalaiset ovat aktiivisia osallistujia yhteiskunnassa.  Hanke tuki ja aktivoi kolmannen sektorin toimijoita kotouttamis- ja monikulttuurisuustyöhön. 

Lue lisää

 

2019

Mid-life Skills Review Project

Erasmus+ -hankkeessa yhdessä TUC:n kanssa TSL vahvisti ikääntyvien työssä olevien osaamisen tunnistamista, heikkoja perustaitoja ja osaamisen hyödyntämistä työssä. Tavoitteena oli luoda kestävämpää työelämää ja pidentää työuria loppupäästä. Hanke kehitti arviointimenetelmän ja koulutti käyttäjiä kansallisella tasolla. Ikääntyvän osaaminen tunnustettiin osaamismerkeillä. 

Lue lisää

Ote työhön

Ote työhön -hankkeessa luotiin työelämäohjausmalli, jonka tarkoituksena on parantaa pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksia. Hankkeen toiminta suunnattiin etenkin matalasti koulutetuille naisille. Kohderyhmän kannalta merkityksellistä on ollut se, että toiminnoissa on edistetty henkilöiden osallisuutta ja voimaantumista ja siten autettu heitä rakentamaan työelämään suuntaavaa identiteettiä. 

Lue lisää

Kuvassa keskellä

Kuvassa keskellä - kulttuurien välisessä mediaprojektissa (2018-2019) toteutettiin valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Kertomukset voivat liittyä syihin lähteä syntymämaasta tai sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavoin avattiin nuorten aitoa kokemusmaailmaa – kertojat muuttuvat objektista subjektiksi. 

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -musiikkihanke (2016-2019) syntyi taiteilijoiden aloitteesta. Hankkeessa oli mukana yksittäisiä musiikin ammattilaisia ja ystäviä sekä taiteilijoita ja tutkijoita. Taustayhteisöjä olivat useat työväenliikkeen yhteisöt kuten Työväen Sivistysliitto TSL, Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto. Hankkeen pohjalta syntynyt verkosto ja Laulu ottaa kantaa -portaali tarjoavat päivitettyä tietoa työväenmusiikista alan harrastajille ja suurelle yleisölle.

OPPI-VA – Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hanke lisäsi yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Työpaikoilla on tunnistettu aikuisten perustaitojen merkitys työn muutoksessa. Ymmärrys oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työssä on parantunut.  Hankkeen tuloksena työpaikoilla osataan hyödyntää erilaisia välineitä sujuvoittaa työtä. 

Lue lisää

 

2018

Tavoitteena Exchange for Empowerment - Naisten kotoutumisen ja työllistymisen keinoja Euroopassa 

Hankkeessa valmisteltiin eurooppalaista yhteistyötä pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten, kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. 

Lue lisää

 

2017

Digiosaajaksi työelämään

Digiosaajaksi työelämään -hanke paransi kohderyhmänsä tvt-taitoja toiminta-alueellaan Etelä-Savossa. Osallistujien digitaidot paranivat perustaidoista itsenäisen käyttäjän taitoihin, kun mittarina käytettiin Euroopan komission digitaalisen osaamisen viitekehystä. 

Lue lisää

 

2015

Oppimisvaikeudet työpaikalla

Kartoitushankkeessa teetettiin työpaikoille kysely, jonka tulokset osoittivat, että oppimisvaikeudet työpaikoilla ovat vielä suhteellisen vieras ilmiö, eikä keinoja niiden tunnistamiseen ja työntekijöiden tukemiseen juuri tunneta. Tiedon ja apukeinojen puute luovat asenteita ja ennakkoluuloja, joista voi aiheutua ristiriitoja ja sairauspoissaoloja. Toimenpiteitä oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi ja tuen kehittämiseksi työpaikoilla luodaankin ESR-hankkeessa Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (2017–2019). 

Lue lisää

 

2014

Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla

Hankkeessa selvitettiin, miten yhteistoimintalain mukaista osaamisen kehittämisen toimintamallia toteutetaan työpaikoilla vuoden 2014 alusta. 

Lue lisää

Osaava henkilöstö kotouttaa

Hanke edisti työyhteisöjen kulttuurienvälistä osaamista ja tuki kaksisuuntaista kotoutumista. Hämeenlinnassa ja Lahdessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä koulutettiin toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. 

Lue lisää

Järjestöt lähidemokratian tukena - JÄDE-hanke

Lähidemokratiaa verkon ja sosiaalisen median välineillä 

Lue lisää

Suomea työssä

Hankkeessa edistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja kehitettiin ammattiyhdistystoiminnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa. 

Lue lisää

Työelämän koulutusneuvoja

Työelämän murros tuo mukanaan uusdenlaisia työtehtäviä. Hankkeessa vahvistettiin aikuisten työskentelyvalmiuksia. Työpaikoille valmennettiin koulutusneuvojia, jotka jakoivat tietoa aikuisten koulutus- ja neuvontapalveluista. 

Lue lisää

 

2012

Monimuotoisin Kaakkois-Suomi MOKS

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa työnantajien valmiuksia kohdata maahanmuuttajat tasavertaisina työyhteisön jäseninä. Hankkeen aikana järjestettiin työnantajille monikulttuurisuuskoulutusta, työnohjausta ja valmennusta. 

Lue lisää

 

2011

ProOsa Tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke

Hanke edisti yritysten muutoksenhallintavalmiuksia ja kestävää kilpailukykyä ja paransi samalla yritysten henkilöstön osaamista ja työmarkkina-kelpoisuutta. 

Lue lisää

 

2005

Ymmärräks sää?

Hankkeessa madallettiin maahanmuuttajien työllistymisen esteitä, kartoitettiin maahanmuuttajilta puuttuvia kulttuurisia tietoja ja taitoja sekä selvitettiin ja parannettiin suomalaisten työnantajien valmiuksia ottaa vastaa erilainen työntekijä.  

Lue lisää