Päättyneet hankkeet

2023

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen palvelut kohdentuivat Helsinki-Vantaan lentokentän alueella toimiville yrityksille tai sinne palveluja tuottaville yrityksille ja niiden työntekijöille. Hanke vahvisti työyhteisön luottamusta selviytyä koronapandemiasta aiheutuneista vaikeuksista ja tuki yritysten elpymistä.

Tutustu Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeeseen
 

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Komeetta-hankkeessa edistettiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitettiin vertaistukitoimintaa ja kokeiltiin, arvioitiin sekä kehitettiin erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Tutustu Komeetta-hankkeeseen

 

2022

Osaamisen ohjaksissa

Osaamisen ohjaksissa -hankkeen koulutuksissa vahvistetiin työelämässä tarvittavia perustaitoja kuuden viikon iltaopiskelukursseilla. Koulutuksen teemoja olivat runsaan digiopetuksen lisäksi oppimisen taidot, työelämätietous, medialukutaito, matematiikan ja kirjoittamisen perustaidot, vuorovaikutustaidot ja työhyvinvointi.

Tutustu Osaamisen ohjaksissa -hankkeeseen
 

Löydä polkusi

Löydä polkusi -hankkeen kohderyhmänä olivat 16–25-vuotiaat ammattiin opiskelevat, opintoihin hakeutuvat ja työelämään siirtyvät nuoret Etelä-Karjalassa. Hanke kehitti ja vahvisti nuorten ammatillista identiteettiä sekä tuki koulutuspolulla etenemistä ja työelämään siirtymistä.

Tutustu Löydä polkusi -hankkeeseen
 

SkillPlus

SkillPlus koulutti digitaalisia taitoja työntekijöille, joiden alat ovat joutuneet koronakriisin ja nopeasti muuttuvan maailman kouriin. Koulutusohjelma toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Tutustu SkillPlus-koulutusohjelmaan

 

2021

Kriisituki alueilla

Kriisituki alueilla -hanke auttoi ja tuki koronakriisin takia lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alan, palvelualan ja julkisten alojen työntekijöille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Tutustu Kriisituki alueilla -hankkeeseen
 

Työn murros

Työn murros on puhuttanut tutkijoita, työmarkkinajärjestöjä ja politikkoja jo toista vuosikymmentä. Työn murros -projekti keskittyi työn murroksesta käytävän keskustelun kartoittamiseen ja muutosvalmiuksien kehittämiseen palkansaajien näkökulmasta.

 

2020

FutureFit

FutureFit-ohjelma pureutui aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaettiin eri maiden ja kumppaneiden kesken.

Tutustu FutureFit-ohjelmaan
 

Empowering Migrants for Employment EME

EME-hankkeessa kolmen maan toimijat perehtyivät yhdessä keinoihin tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan. Parhaista käytännöistä koottiin ememethods.net-menetelmäopas.

Tutustu EME-hankkeeseen
 

Ammattitaitoa yhdessä

Ammattitaitoa yhdessä -hanke kokosi yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset. Hankkeen päämääränä oli saada opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä sujuviksi. Hanke vahvisti koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa ja paransi oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä.

Tutustu Ammattitaitoa yhdessä -hankkeeseen
 

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeessa kehitettiin teollisen alan tuotannon työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja, luotiin hyvää arkea ehkäisemällä epävarmuutta sekä valmistettiin työntekijöitä digitalisaation myötä laajeneviin työnkuviin.

Tutustu Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeeseen
 

Koti Hyvinkäällä

Koti Hyvinkäällä -hankkeen päämääränä oli, että Hyvinkäällä asuvat kolmansien maiden kansalaiset ovat aktiivisia osallistujia yhteiskunnassa.  Hanke tuki ja aktivoi kolmannen sektorin toimijoita kotouttamis- ja monikulttuurisuustyöhön.

 

2019

Mid-life Skills Review Project

Midlife Skills Review Project -hankkeen tavoitteena oli ikääntyvien työntekijöiden tukeminen työn murroksessa. Hanke vahvisti osaamisen tunnistamista, perustaitoja ja osaamisen hyödyntämistä työssä. Erasmus+ -ohjelmalla rahoitetussa hankkeessa oli mukana kumppaneita Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta.

Tutustu Mid-life Skills Review Project -hankkeeseen
 

Ote työhön

Ote työhön -hankkeessa luotiin työelämäohjausmalli, jonka tarkoituksena on parantaa pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksia. Hankkeen toiminta suunnattiin etenkin matalasti koulutetuille naisille.
 

Kuvassa keskellä

Kuvassa keskellä - kulttuurien välisessä mediaprojektissa toteutettiin valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita.
 

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hankkeessa oli mukana yksittäisiä musiikin ammattilaisia ja ystäviä sekä taiteilijoita ja tutkijoita. Taustayhteisöjä olivat useat työväenliikkeen yhteisöt kuten Työväen Sivistysliitto TSL, Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto. Hankkeen pohjalta syntynyt verkosto ja Laulu ottaa kantaa -portaali.
 

OPPI-VA – Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

OPPI-VA-hankkeen tavoitteena oli madaltaa kynnystä työpaikoilla puhua oppimisen vaikeuksista ja tuen tarpeesta sekä rohkaista kokeilemaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä. Hankkeessa tuotettiin Työ sujuvaksi! -materiaali, joka tukee puheeksi ottamista ja apuvälineiden hyödyntämistä työpaikalla..

 

2018

Tavoitteena Exchange for Empowerment - Naisten kotoutumisen ja työllistymisen keinoja Euroopassa 

Naisten kotoutumisen ja työllistymisen keinoja Euroopassa -hankkeessa valmisteltiin eurooppalaista yhteistyötä pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten, kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.

 

2017

Digiosaajaksi työelämään

Digiosaajaksi työelämään -hanke oli suunnattu Etelä-Savon alueella asuville työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille. Hankkeen tavoitteena oli parantaa osallistujien digitaalista osaamista ja valmiuksia digitaaliseen kansalaisuuteen.

Tutustu Digiosaajaksi työelämään -hankkeeseen

 

2015

Oppimisvaikeudet työpaikalla

Oppimisvaikeudet työpaikalla -hankkeessa selvitettiin, mitä työpaikoilla tiedetään oppimisvaikeuksista ja miten niitä tunnistetaan. Lisäksi kartoitettiin sitä, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Selvitys toteutettiin kyselynä teollisten ja palvelualojen työpaikoilla Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

 

2014

Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla

Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla -hankkeessa selvitettiin, miten yhteistoimintalain mukaista osaamisen kehittämisen toimintamallia toteutetaan työpaikoilla vuoden 2014 alusta.

Osaava henkilöstö kotouttaa

Osaava henkilöstö kotouttaa -hanke edisti työyhteisöjen kulttuurienvälistä osaamista ja tuki kaksisuuntaista kotoutumista. Hämeenlinnassa ja Lahdessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä koulutettiin toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.
 

Järjestöt lähidemokratian tukena - JÄDE-hanke

JÄDE-hankkeessa laadittiin lähidemokratiaa edistävä avoin verkostoitumis- ja oppimisympäristö sekä koulutettiin yhdistys- ja järjestötoimijoita hyödyntämään verkon ja sosiaalisen median välineitä vaikuttamistyössä.
 

Suomea työssä

Suomea työssä -hankkeessa edistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja kehitettiin ammattiyhdistystoiminnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa.
 

Työelämän koulutusneuvoja

 Työelämän koulutusneuvoja -hankkeessa vahvistettiin aikuisten työskentelyvalmiuksia. Työpaikoille valmennettiin koulutusneuvojia, jotka jakoivat tietoa aikuisten koulutus- ja neuvontapalveluista.

 

2012

Monimuotoisin Kaakkois-Suomi MOKS

MOKS-hanke vahvisti työnantajien valmiuksia kohdata maahanmuuttajat tasavertaisina työyhteisön jäseninä. Hankkeen aikana järjestettiin työnantajille monikulttuurisuuskoulutusta, työnohjausta ja valmennusta.

 

2011

ProOsa Tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke

ProOsa-hanke edisti yritysten muutoksenhallintavalmiuksia ja kestävää kilpailukykyä ja paransi samalla yritysten henkilöstön osaamista ja työmarkkina-kelpoisuutta.

 

2005

Ymmärräks sää?

Ymmärräks sää? -hankkeessa madallettiin maahanmuuttajien työllistymisen esteitä, kartoitettiin maahanmuuttajilta puuttuvia kulttuurisia tietoja ja taitoja sekä selvitettiin ja parannettiin suomalaisten työnantajien valmiuksia ottaa vastaa erilainen työntekijä.