Päättyneet hankkeet

2019

OPPI-VA – Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hanke lisää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Työpaikoilla on tunnistettu aikuisten perustaitojen merkitys työn muutoksessa. Ymmärrys oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työssä on parantunut.  Hankkeen tuloksena työpaikoilla osataan hyödyntää erilaisia välineitä sujuvoittaa työtä. Lue lisää >>

2018

Tavoitteena Exchange for Empowerment - Naisten kotoutumisen ja työllistymisen keinoja Euroopassa 

Hankkeessa valmisteltiin eurooppalaista yhteistyötä pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten, kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Lue lisää >>

2017

Digiosaajaksi työelämään

Digiosaajaksi työelämään -hanke paransi kohderyhmänsä tvt-taitoja toiminta-alueellaan Etelä-Savossa. Osallistujien digitaidot paranivat perustaidoista itsenäisen käyttäjän taitoihin, kun mittarina käytettiin Euroopan komission digitaalisen osaamisen viitekehystä. Lue lisää >>

2015

Oppimisvaikeudet työpaikalla

Kartoitushankkeessa teetettiin työpaikoille kysely, jonka tulokset osoittivat, että oppimisvaikeudet työpaikoilla ovat vielä suhteellisen vieras ilmiö, eikä keinoja niiden tunnistamiseen ja työntekijöiden tukemiseen juuri tunneta. Tiedon ja apukeinojen puute luovat asenteita ja ennakkoluuloja, joista voi aiheutua ristiriitoja ja sairauspoissaoloja. Toimenpiteitä oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi ja tuen kehittämiseksi työpaikoilla luodaankin ESR-hankkeessa Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (2017–2019). Lue lisää >>

2014

Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla

Hankkeessa selvitettiin, miten yhteistoimintalain mukaista osaamisen kehittämisen toimintamallia toteutetaan työpaikoilla vuoden 2014 alusta. Lue lisää >>

Osaava henkilöstö kotouttaa

Hanke edisti työyhteisöjen kulttuurienvälistä osaamista ja tuki kaksisuuntaista kotoutumista. Hämeenlinnassa ja Lahdessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä koulutettiin toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Lue lisää >>

Järjestöt lähidemokratian tukena - JÄDE-hanke

Lähidemokratiaa verkon ja sosiaalisen median välineillä Lue lisää >>

Suomea työssä

Hankkeessa edistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja kehitettiin ammattiyhdistystoiminnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lue lisää >>

Työelämän koulutusneuvoja

Työelämän murros tuo mukanaan uusdenlaisia työtehtäviä. Hankkeessa vahvistettiin aikuisten työskentelyvalmiuksia. Työpaikoille valmennettiin koulutusneuvojia, jotka jakoivat tietoa aikuisten koulutus- ja neuvontapalveluista. Lue lisää >>

2012

Monimuotoisin Kaakkois-Suomi MOKS

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa työnantajien valmiuksia kohdata maahanmuuttajat tasavertaisina työyhteisön jäseninä. Hankkeen aikana järjestettiin työnantajille monikulttuurisuuskoulutusta, työnohjausta ja valmennusta. Lue lisää >>

2011

ProOsa Tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke

Hanke edisti yritysten muutoksenhallintavalmiuksia ja kestävää kilpailukykyä ja paransi samalla yritysten henkilöstön osaamista ja työmarkkina-kelpoisuutta. Lue lisää >>

2005

Ymmärräks sää?

Hankkeessa madallettiin maahanmuuttajien työllistymisen esteitä, kartoitettiin maahanmuuttajilta puuttuvia kulttuurisia tietoja ja taitoja sekä selvitettiin ja parannettiin suomalaisten työnantajien valmiuksia ottaa vastaa erilainen työntekijä.  Lue lisää >>