Osaamisen ohjaksissa -hanke vahvisti aikuisten perustaitoja digitaidoista työhyvinvointiin 

Ajankohta 1.9.2021-31.12.2022
Alue Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu
Kohderyhmä Työlliset, työttömät, lomautetut, työvoiman ulkopuoliset
Toteuttajat Työväen Sivistysliitto TSL
TSL:n vastuuhenkilö Koulutussuunnittelija Pinja Kuusenaho
Yhteistyökumppanit
 
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, Rakennusliitto,
Kansan Sivistystyön Liitto ja Työväen Akatemia
Rahoittaja Opetushallitus

 

Osaamisen ohjaksissa -hankkeen koulutuksissa vahvistetiin työelämässä tarvittavia perustaitoja kuuden viikon iltaopiskelukursseilla. Lähiopetusta täydensivät etäkerrat sekä itsenäinen opiskelu. Kurssi-iltojen teemoina oli runsaan digiopetuksen lisäksi oppimisen taidot, työelämätietous, medialukutaito, matematiikan ja kirjoittamisen perustaidot, vuorovaikutustaidot ja työhyvinvointi.

Ohjaustoiminta kursseilla oli monipuolista ja sen nähtiin olleen yksi tärkeimmistä tekijöistä kurssin loppuun suorittamisessa ja osaamistavoitteisiin pääsyssä. Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen keskustelut auttoivat luomaan tavoitteita paitsi kurssin ajalle myös ajalle sen jälkeen, minkä nähtiin kannustavan jatkuvan oppimisen pariin.  

Kursseilla oli kyselyiden tulosten mukaan positiivinen vaikutus minäpystyvyyden ja yhteiskuntaan kuulumisen kokemuksen vahvistumisella. Myös opiskelutaitojen kehittymisessä sekä tavoitteenasettelun helpottumisessa nähtiin myönteistä muutosta. Etenkin kasvaneiden digitaitojen koettiin antaneen varmuutta työnhakuun ja työssä toimimiseen.  

Hakevan toiminnan monipuolisia kanavia käyttämällä hankkeen piiriin löysi vuoden aikana 84 opiskelijaa. Koulutukset olivat avoimia kaikille työikäisille. Hieman yli puolet osallistujista oli työttömiä tai työvoiman ulkopuolisia ja loput työllisiä.  

Koulutus oli Koski-kelpoinen ja kurssin kokonaisuudessaan käyneistä suuri osa, lähes 88 %, saikin osaamiselleen tunnustusta Koski-merkinnällä. Erillistä tunnustusta digiosaamiselle sai suorittamalla digitaitomerkkejä. Vuoden aikana kurssilaisille myönnettiin yhteensä 140 digiosaamismerkkiä.
 

Malli oppimisen ohjaamisesta

Hankkeen tuotoksena syntyi Malli oppimisen ohjaamisesta, joka esittelee ohjaustoimintaa pitkäkestoisella aikuisten perustaitokurssilla.  

Malli oppimisen ohjaamisesta on vapaasti hyödynnettävissä ja saatavilla TSL:n verkkosivujen materiaalipankista.
 

Podcast ja blogi

Kurssin alussa ja lopussa tehdyn minäpystyvyyskyselyn tuloksista keskustellaan TSL:n podcastissa Inari Juntumaan, Säde Tahvanaisen ja Pinja Kuusenahon kesken.

Koulutukseen osallistuneen kurssilaisen kokemuksista voi lukea TSL:n blogista: Koulutus rohkaisi jatkamaan omassa työssään.