Osaamisen ohjaksissa -hanke vahvisti aikuisten perustaitoja digitaidoista työhyvinvointiin 

Ajankohta 1.9.2021-31.12.2022
Alue Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu
Kohderyhmä Työlliset, työttömät, lomautetut, työvoiman ulkopuoliset
Toteuttajat Työväen Sivistysliitto TSL
TSL:n vastuuhenkilö Koulutussuunnittelija Pinja Kuusenaho
Yhteistyökumppanit
 
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, Rakennusliitto,
Kansan Sivistystyön Liitto ja Työväen Akatemia
Rahoittaja Opetushallitus


Osaamisen ohjaksissa -hankkeen koulutuksissa vahvistetiin työelämässä tarvittavia perustaitoja kuuden viikon iltaopiskelukursseilla. Lähiopetusta täydensivät etäkerrat sekä itsenäinen opiskelu. Kurssi-iltojen teemoina oli runsaan digiopetuksen lisäksi oppimisen taidot, työelämätietous, medialukutaito, matematiikan ja kirjoittamisen perustaidot, vuorovaikutustaidot ja työhyvinvointi.

Ohjaustoiminta kursseilla oli monipuolista ja sen nähtiin olleen yksi tärkeimmistä tekijöistä kurssin loppuun suorittamisessa ja osaamistavoitteisiin pääsyssä. Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen keskustelut auttoivat luomaan tavoitteita paitsi kurssin ajalle myös ajalle sen jälkeen, minkä nähtiin kannustavan jatkuvan oppimisen pariin. Ohjaustoiminnan keinoista on kerrottu lisää hankkeessa tehdyssä oppimisen ohjaamisen mallissa, joka löytyy TSL:n materiaalipankista ja on vapaasti hyödynnettävissä.

Kursseilla oli kyselyiden tulosten mukaan positiivinen vaikutus minäpystyvyyden ja yhteiskuntaan kuulumisen kokemuksen vahvistumisella. Myös opiskelutaitojen kehittymisessä sekä tavoitteenasettelun helpottumisessa nähtiin myönteistä muutosta. Etenkin kasvaneiden digitaitojen koettiin antaneen varmuutta työnhakuun ja työssä toimimiseen.

Hakevan toiminnan monipuolisia kanavia käyttämällä hankkeen piiriin löysi vuoden aikana 84 opiskelijaa. Koulutukset olivat avoimia kaikille työikäisille. Hieman yli puolet osallistujista oli työttömiä tai työvoiman ulkopuolisia ja loput työllisiä.  

Koulutus oli Koski-kelpoinen ja kurssin kokonaisuudessaan käyneistä suuri osa, lähes 88 prosenttia, sai osaamiselleen tunnustusta Koski-merkinnällä. Erillistä tunnustusta digiosaamiselle sai suorittamalla digitaitomerkkejä. Vuoden aikana kurssilaisille myönnettiin yhteensä 140 digiosaamismerkkiä.
 

Oppimisen ohjaaminen perustaitokurssilla -malli

Oppimisen ohjaaminen -malliin on koottu aikuisopiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen liittyviä tekoja, tavoitteita ja tunteita kuuden viikon koulutuksen aikana. Matka alkaa opiskelijoiden kontaktoinnista ja päättyy palautteen keräämiseen. Oppimisen ohjaaminen -malli on vapaasti hyödynnettävissä, mutta pdf-materiaalia ei saa muokata.

TSL:n materiaalipankki: Oppimisen ohjaaminen perustaitokurssilla -malli
 

Äänimerkki-podcast: Uskoa omiin kykyihin

Millaisia tuloksia eri hankkeiden perustaitokoulutuksissa on saatu ja miten näihin tuloksiin päästiin? Entä miten osallistujat ovat kokeneet opinnot ja niiden vaikutukset omaan elämäntilanteeseensa?

Koulutuspäällikkö Inari Juntumaa keskustelee Oma polku -hanketta vetäneen koulutussuunnittelija Säde Tahvanaisen ja Osaamisen ohjaksissa -hanketta vetäneen koulutussuunnittelija Pinja Kuusenahon kanssa aikuisten perustaitokoulutushankkeiden vaikuttavuudesta.

Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Podcast-jakson tekstiversio.
 

Koulutus rohkaisi jatkamaan omassa työssä

Minna Huopainen osallistui Osaamisen ohjaksissa -perustaitokurssille Helsingissä keväällä 2022. Hän kertoo saaneensa kurssilla onnistumisen kokemuksia. Minna huomasi myös, että oli aivan suotta ollut epäilevä ja vaatimaton oman oppimisensa suhteen.

Lue TSL-blogi: Koulutus rohkaisi jatkamaan omassa työssä