Ennakoinnilla osaamista -hankkeen eteneminen ja opit

Humakin ja työelämää lähellä olevien vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteishanke ennakoilla osaamista on loppusuoralla tätä kirjoitettaessa. Humakin roolina on ollut järjestää opetushenkilöstölle työpajapäiviä, joiden tarkoituksena on vahvistaa koulutuksen laadun tunnistettavuutta, osuvuutta ja vaikuttavuutta palvelumuotoilulla.

Hankkeen työpajat on toteutettu Teams-Howspace-yhdistelmällä verkkoympäristössä. Howspace-verkkoympäristö vaati nopeaa uuden oppimisalustan haltuunottoa, mutta havaitsimme, että alusta on vallan mainio väline organisaatiorajat yrittävään yhteistyöhön ja yhteiseen oppimiseen. Howspace-alustalla on helppo jakaa materiaaleja ja kirjata keskusteluja.

Yhteishankkeessa suunnitteluun kannattaa panostaa

Korona ja erilaiset organisatoriset muutokset johtivat siihen, että hanke käynnistyi hiukan myöhässä. Mutta hyvin suunniteltua hanketta oli selkeää lähteä toteuttamaan ja ohjausryhmä loi nopeasti raamit etenemiselle. Muutoksista kertoo sekin, että Humakissa hankkeen suunnittelijoina ja hakijoina toimivat yliopettaja Hanna Laitinen ja lehtori Laura Castrén. Hanketta kuitenkin toteuttivat yliopettaja Tarja Nyman ja lehtori Sikke Leinikki, Sikke toimi Humakin osalta projektipäällikkönä. Sikke ja Tarja toteuttivat hankkeen yhteensä kymmenestä työpajasta kaksi yhdessä, lisäksi Sikke toimi asiantuntijavetäjänä yhdessä, työn muutosta analysoineessa työpajassa.

Työpajojen suunnitteluun juuri tälle osallistujajoukolle soveltuvaksi panostettiin paljon, tavoitteena oli teorian ja esimerkkien avulla valottaa sitä, miten vapaa sivistystyö ja tutkintoon johtava koulutus voivat tehdä tiivistä yhteistyötä, josta hyötyvät molemmat osapuolet ja ennen kaikkea opiskelijat. Lehtorin näkökulmasta suunnittelu kannatti, sillä juuri tämä teorian ja käytännön yhdistäminen sai osallistujilta kiitosta.

Työpajojen toteutus

Siken vetämässä työpajassa 22.5.2021 käsiteltiin työelämän muutosta. Työpajan ennakkotehtävänä osallistujat kertoivat, mikä on keskeisin osaamisen kehittämistä vaatinut työelämän muutos, jonka he ovat tunnistaneet viimeisen vuoden aikana. Tehtävä vahvisti osallistujien kykyä nähdä ja kuvata työelämän muutoksia. Tämän jälkeen näitä tunnistettuja muutoksia sijoitettiin työelämän muutoksista käytävään keskusteluun ja tutkimuksiin. Harjoittelimme myös havaintojen kiteyttämistä analyysikehikkojen avulla (Slepte ja McKinseyn 7S, havaintojen yhdistäminen swot-analyysillä). Pohdimme, miten työn muutos vaikuttaa sitoutumiseen työhön tai työhön liittyviin ammattiliittoihin. Lopuksi pohdimme, miten edistämme oppimista ja valvomme työntekijän etuja koulutustarjonnan avulla. Tutustuimme myös Anne Karjalaisen johdolla siihen, miten pandemian aikana voidaan tunnistaa koulutuksen epätasa-arvoisuuksia.

Syksyn työpajoissa 25.8. ja 8.9. perehdyimme opintopisteisiin ja erityisesti siihen, miten opintopisteet muodostuvat ammattikorkeakoulussa ja toisaalta siihen, miten vapaassa sivistystyössä osaamista voi muuttaa opintopisteiksi. Opiskelimme myös Koski-järjestelmää, jossa vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat tehdä koulutuksistaan opintopisteytettyjä ja siten varmistaa, että niissä hankittu osaaminen voidaan hyödyntää myös tutkintoon johtavissa koulutuksissa.

Elokuun työpajassa Tarja Nyman johdatteli osallistujat tutkintojen osaamisperustaa raamittaviin viitekehyksiin ja Sikke osaamisen osoittamiseen ammattikorkeakouluympäristössä. Keskustelevien luentojen lomassa toteutettiin keskeisiä työelämätaitoja tunnistanut työpaja. Keskeisimmät ajatukset tärkeimmistä työelämätaidoista tiivistettiin Howspace-alustalle näin:

 1.  käytännön työssä ja luottamustehtävissä hankitun osaamisen osoittaminen
 2. erilaisissa työryhmissä, vastuu- ja kehittämistehtävissä hankitun osaamisen osoittaminen
 3. tieto- ja viestintätekniikan välineiden hallinta ja taito käyttää erilaisia viestintäkanavia tarkoituksenmukaisella tavalla
 4. uusien toimintatapojen, menetelmien ja työvälineiden kehittäminen
 5. taito arvioida omaa osaamista ja kehittymistarpeita
 6. taito visioida
 7. kyky tunnistaa paikkansa työyhteisössä (vahvuuksien tunnistaminen, potentiaalin näkeminen, kehitystarpeiden tunnistaminen)
 8. oman tehtävän ja toiminta-alueen ylittäminen ja sovellusalueen laajentaminen,
 9. tavoitteena laaja-alaisempi ymmärtäminen ja hahmottaminen
 10. taito jakaa osaamista, yhteisöllinen jakaminen ja kehittäminen, verkostoituminen
 11. totuttujen toimintamallien kriittinen arviointi ja kehityshakuinen uudistava oppiminen (vrt. sosiokulttuurisen innostamisen perusajatukset)

Syyskuun työpajassa 8.9. keskusteltiin ennen kaikkea järjestötyön muutoksista ja uusista osaamistarpeista, järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen mahdollisuuksista ja merkityksistä sekä Koski-järjestelmästä. Todettiin, että yhteinen keskustelu, esimerkit ja käytäntöjen jakaminen auttaa osaamisen tunnistamiseen. Tässä yhteydessä teimme myös katsauksen osaamismerkkien kehittämisen mahdollisuuksiin erilaiset kohderyhmät ja kohderyhmien osallistamisen mahdollisuudet huomioiden. Kaikkiaan osaamisen validointi voi yksilötasolla olla tärkeä kannustin jatkuvaan oppimiseen tai työuralla etenemiseen. Jos vain tarinallistamalla kuvaa omaa osaamistaan, voivat taidot upota tarinaan, ellei kuulija niitä nosta esiin. Koski-järjestelmä puolestaan auttaa yhdistämään ja arvioimaan vapaan sivistystyön opintoja suhteessa tutkintoon johtaviin opintoihin. Koski-järjestelmä kuitenkin kaipaa vielä hiomista, että se palvelee opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä opimme

Hankeyhteistyö on antoisaa kaikille. Siinä pääsee jakamaan ajatuksia ja osaamista myös oman organisaation ulkopuolisten kanssa. Tässä hankkeessa vapaan sivistystyön ja tutkintoon johtavan koulutusorganisaation kesken löydettiin hyvä yhteisymmärrys siitä, miten esimerkiksi luottamusmiesopinnot ja toiminta luottamusmiehenä voivat johtaa kokonaan uuteen ammatilliseen toimijuuteen, kun opinnot ja kokemus hyväksiluetaan ammattikorkeakoulussa. Myös opintojen suunnittelussa syntyi mainiota yhteistyötä.
Odotamme joulukuussa järjestettävää yhteistä seminaaria, jossa kootaan kaikkien työpajojen opit yhteen. Tämä loppuseminaari on oiva tapa kerrata ja kirkastaa yhteisen tekemisen merkitystä kaikille.

Kirjoittajat: Sikke Leinikki ja Tarja Nyman

 

Ennakoinnilla osaamista -koulutushanketta pedagogiselle henkilöstölle koordinoi Työväen Sivistysliitto ja mukana ovat JHL-opisto, HUMAK, Murikka-opisto ja Helsingin aikuisopisto. Lisätietoja: inari.juntumaa@tsl.fi