Järjestöjen koulutuksissa hankittu osaaminen näkyväksi

TSL:n jäsenjärjestöjen jäsenet kehittävät osaamistaan monilla eri tavoilla. Paljon osaamista kertyy, kun toimitaan vaikkapa luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna tai osaston puheenjohtajana. TSL:n jäsenjärjestöt myös kouluttavat jäseniään todella paljon. Yksin ammattiliittojen järjestämään koulutukseen osallistuu vuosittain noin 50 000 ihmistä eli noin kolmen keskikokoisen yliopiston verran. Näin hankittu osaaminen ei kuitenkaan ole tähän asti kirjautunut mihinkään suoritusrekisteriin, eikä jäsenten tätä kautta hankittu osaaminen näin ollen ole näkyvissä tai tunnustettua.

Miten osaamisen tunnustaminen Koski-tietovarannon avulla toimii?

Hankittu osaaminen on tulossa aiempaa paremmin näkyviin, sillä joulukuussa lausunnoille lähetetyn lakiesityksen mukaan myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan tietyin edellytyksin tallentaa Koski-tietovarantoon 1.8.2021 alkaen. Opintokeskukset järjestävät koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa, joten se jäsenjärjestöjen koulutus, joka on mukana TSL:n sopimusjärjestelmässä, on vapaan sivistystyön koulutusta.

Koski-tietovaranto avautuu koulutuksen osallistujille Oma opintopolku-palvelun kautta, ja palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Muut kuin osallistuja itse ja kirjauksen tehnyt oppilaitos eivät pääse näkemään tietoja, ellei henkilö itse käy palvelussa antamassa siihen luvan. Hän voi itse päättää, ketkä tietoja pääsevät näkemään, ja hän voi myös milloin tahansa keskeyttää tietojensa näyttämisen.

Tietojen vieminen järjestelmään tulee olemaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille vapaaehtoista, ja yksittäisen henkilön tiedot voidaan viedä Koskeen vain, jos henkilö sitä itse pyytää.

Miten jäsen hyötyy osaamisen tunnustamisesta?

TSL:n jäsenjärjestöjen jäsenille osaamisen saama virallinen tunnustus on monella tavalla tärkeä uudistus. Heidän osaamisensa tulee tätä kautta vertailukelpoiseksi ja se mahdollistaa monenlaisten opintojen hyväksiluvun esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Tämä voi tarjota mahdollisuuden esimerkiksi keskeytyneiden opintojen loppuun saattamiseen.

Osaamisen tunnustaminen antaa uusia mahdollisuuksia myös työnhakuun, uralla etenemiseen ja jopa palkkaneuvotteluihinkin. Samalla itseluottamus kasvaa, jäsenet voimautuvat ja motivaatio kouluttautua lisää vahvistuu.

Mitä uudistus vaatii meiltä?

Jotta voimme tarjota jäsenille mahdollisuutta saada koulutuksesta kirjaus Koskeen, tulee meidän uudistaa kurssisuunnitteluamme hieman. Koskeen kirjattavat koulutukset on suunniteltava osaamisperusteisesti ja opintopisteytettävä. Lisäksi kurssit on arvioitava vähintään asteikolla hyväksytty/hylätty, jos osallistuja haluaa merkinnän kurssin suorittamisesta.

Tämä kaikki vaatii meiltä osaamisen kehittämistä ja jonkin verran työtä, mutta samalla koulutustemme laatu paranee ja yhteistyö lisääntyy. Saamme liikkeeseen entistä osaavampia jäseniä, koulutuksemme tulevat näkyväksi osaksi koulutusjärjestelmää ja opintopolut selkiytyvät.

Työväen Sivistysliitto tarjoaa jäsenjärjestöilleen apua ja tukea, jotta voisimme saada mahdollisimman monia jäseniä hyödyttäviä kursseja Koskeen heti, kun se mahdollisuus meille aukeaa. Opintojohtaja Katri Söder on jäsenjärjestöjen tukena käytettävissä esimerkiksi liittojen henkilöstön kouluttamisessa, konsultaatioapuna tai muilla jäsenjärjestöjen toivomilla tavoilla. Ollaan yhteydessä ja sovitaan tapaaminen koronarajoitusten mukaisesti joko kasvokkain tai etänä.