Koulutus vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin

Voiko lyhyt aikuiskoulutus vahvistaa osallistujien uskoa siihen, että heidän on mahdollista toimia aktiivisesti työelämässä ja yhteiskunnassa? Entä voiko jopa perustaitokoulutuksella, joka kestää vain viisi viikkoa, olla tällaista merkitystä? Kyllä voi!

TSL:n perustaitohankkeiden Oma polku ja Osaamisen ohjaksissa -koulutukset käynnistyivät alkuvuodesta. Kurssien alussa ja lopussa osallistujilta kysytään tuntoja esimerkiksi ulkopuolisuudesta yhteiskunnassa, työelämään pääsyn vaikeudesta, omista opiskelutaidoista ja tavoitteista. Kyselyssä arvioidaan lisäksi omaan arvoon ja mielialaan liittyviä tunteita.

Kolmelta kurssilta alkukyselyihin vastasi yhteensä 24 henkilöä ja loppukyselyihin heistä 15 henkilöä. Vastauksia on tähän mennessä kertynyt vasta vähän, mutta joitakin havaintoja voi kokonaisuudesta jo tehdä.

Kun verrataan osallistujien vastauksia samoihin kysymyksiin kurssin alussa ja lopussa, huomataan, että koulutuksen käytyään harvempi kokee olevansa yhteiskunnassa ulkopuolinen kuin vielä kurssin alkaessa. Samoin työelämään pääseminen ei enää tunnu yhtä vaikealta kuin ennen kurssia. Koulutuksen jälkeen useampi myös koki, että heillä on annettavaa työelämälle ja yhteiskunnalle.

Koulutuksen jälkeen tuntuma omista opiskelutaidoista ja niissä olevista puutteista oli myönteisempi; kurssin päättyessä aiempaa harvempi koki taidoissa olevan suuria puutteita. Samoin useampi koki uusien taitojen ja asioiden oppimisen helpommaksi kuin kurssin alussa. 

Kursseilla oli mukana myös osallistujia, joilla oli jonkinlaisia oppimisen esteitä. Kyselyissä saadut tulokset viittaavat siihen, että koulutus on auttanut löytämään sopivia oppimisen tapoja ja apukeinoja. Juuri tällainen oppimisen esteiden vähentäminen on yksi näiden koulutushankkeiden keskeisiä tavoitteita.

Omien tavoitteiden osalta muutaman opiskelijan vastaukset viittaavat siihen, että koulutukseen osallistuminen on saanut heidät kyseenalaistamaan aiempia tavoitteitaan. Kurssi on ehkä antanut aiempaa selkeämmän käsityksen omista taidoista, ja saanut miettimään uudelleen, onko aiemmin pohdinnassa ollut ala oikea. Toisaalta moni osallistujista koki, että erityisesti työelämää koskevat tavoitteet olivat kurssin aikana jäsentyneet selkeämmiksi.

Tulokset ovat kannustavia myös mielialamuutosten kohdalla. Koulutuksen jälkeen useampi tunsi itsensä iloiseksi ja innostuneeksi sekä vähemmän vihaiseksi kuin ennen kurssia.

Oma polku -hankkeen kursseilla opiskellaan viitenä päivänä viikossa viiden viikon ajan. Osaamisen ohjaksissa -hankkeen koulutus kestää kuusi viikkoa, yhteisiä opintoja on kahtena iltana viikossa, jonka lisäksi työskennellään itsenäisesti. Molemmat hankkeet jatkuvat vuoden 2022 loppuun ja vaikuttavuutta seurataan kursseilla myös jatkossa.

Pinja Kuusenaho, Osaamisen ohjaksissa -koulutushankkeen vetäjä, TSL
Säde Tahvanainen, Oma polku -koulutushankkeen vetäjä, TSL
Inari Juntumaa, perustaitokoulutuksen yksikön päällikkö, TSL