Kulttuurien välinen osaaminen lähtee oman kulttuurin tiedostamisesta

”Kerro meille kulttuurieroista!” Tämä toivomus on lähes poikkeuksetta toivelistan kärjessä, kun kysyn kulttuurien välisen vuorovaikutuksen koulutukseen osallistujilta odotuksia tai toiveita siitä, mihin heidän mielestään koulutuksessa tulisi perehtyä.

Opiskellessani matkailualaa 2000-luvun alussa kurssikirjoissa typistettiin saman kansallisuuden omaavia ihmisiä muutamaan adjektiiviin. Nykypäivänä samanlaisia yleistyksiä pidetään vanhanaikaisina ja riittämättöminä. On totta, että ihmiselle on luonnollista hahmottaa maailmaa tekemällä erilaisia luokitteluja ja tyypittelyjä olemassa olevasta ympäristöstä ja ihmisistä siinä, mutta kovin toimivaan vuorovaikutukseen se ei johda.

Kulttuurieroihin keskittyminen ihmisten välisessä kanssakäymisessä luo harhaisen asetelman siitä, miten muut kulttuurit eroavat ”meidän” kulttuurista, eikä päinvastoin. Omaa kulttuuria pidetään paitsi ylivertaisena myös normina, johon muita kulttuureja verrataan. Kulttuurierot koulutuksen lähtökohtana ei ole hedelmällinen, koska se ohjaa meitä stereotyyppiseen ajatteluun siitä, minkälaisia ihmisiä vaikkapa tietyn maan kansalaiset tai tietyn uskonnon edustajat ovat.

Käyttökelpoisempaa kuin kulttuurierojen listaaminen on tiedostaa oma kulttuuri ja sen vaikutus omiin asenteisiin ja vuorovaikutukseen. Miksi työkaverini kyselee minulta päivittäin perheestäni? Miksi työkaverini ei kysy minulta neuvoa, jos ei ymmärrä mitä tehdä? Miksi minä en kysele työkaveriltani hänen perheensä kuulumisia? Vasta omien juurien tuntemisen myötä ihminen voi tarkastella omaa vuorovaikutustaan ja ottaa askeleita kohti parempaa kanssakäymistä.

Maailman tiivistyessä moninaisten työntekijöiden kirjo on kaikkien työyhteisöjen arkea. Hyvät (kulttuurien väliset) vuorovaikutustaidot kuuluvat olennaisena osana nykypäivän ja tulevaisuuden ammatilliseen osaamiseen. Kulttuurien välisten vuorovaikutustilanteiden kitkakohdat herättävät ihmisissä kysymyksiä ja halua oppia selviytymään niissä.

Sujuva kulttuurien välinen vuorovaikutus ei ole hokkuspokkusta eikä valmiita ohjenuoria, vaan yksittäisiä tilanteita, joihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Hyvä kulttuurien välinen vuorovaikutus on ennen kaikkea kaikkeen vuorovaikutukseen kuuluvia hyviä vuorovaikutustaitoja ja kulttuuritietoisuutta mutta myös toisen ihmisen avointa ja kunnioittavaa kohtaamista. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen koulutuksella on niin kauan tilausta, kun toiveena esitetään ”kerro meille kulttuurieroista”!

Marja Koskela, kulttuurien välisen vuorovaikutuksen koulutussuunnittelija ja kouluttaja (Koti Hyvinkäällä -hanke, jonka tavoitteena on kolmannen sektorin toimijoiden aktivointi monikulttuuriseen työhön)