Kulttuurienvälinen osaaminen tukee sekä työllistymistä että monimuotoista työyhteisöä

Työpaikalla moni työyhteisön itsestään selvänä pitämä seikka voi muualta tulleelle olla uutta ja erilaista. Vastaavasti muualta tulijaan saatetaan liittää perusteettomia ennakkokäsityksiä ja oletuksia. Maahan muuttaneiden työllistymisen ja monimuotoisten työyhteisöjen tueksi tarvitaan monipuolisia työkaluja. 

Maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymistä edistävän Komeetta-hankkeen keskeisinä työkaluina käytetään mentorointia ja vertaisryhmätoimintaa, joiden avulla luodaan paikkoja kohtaamisille ja osallistumiselle. Lisäksi maahan muuttaneiden parissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään koulutusta kulttuurienvälisestä osaamisesta. 

Uskallanko kysyä, pääsenkö porukkaan 

Komeetta-hankkeessa maahanmuuttajataustaiset mentoroitavat ja heidän suomalaistaustaiset mentorinsa työskentelevät Silta-Valmennuksen työpajoilla. Mentori auttaa ja opastaa mentoroitavaa pajapäivien arjessa.  

Ensimmäiset mentorointiparit yhdistettiin loppuvuodesta 2021. Yhdessä työskentely jatkuu helmikuulle. Mentorien kokemuksen mukaan luottamuksen rakentaminen on ratkaisevassa asemassa mentorointisuhteen alussa. 

– Tarvitaan luottamusta, jotta uskaltaa kysyä apua. Ylipäänsä lähestyminen on helpompaa, kun on tavattu paikan päällä, mentorit kertoivat.  

Mentorointiparit työskentelevät suomeksi ja mentori tukee kielen oppimista esimerkiksi selkokieltä puhumalla, asioita näyttämällä ja ottamalla mukaan toimintaan.   

Opastajan rooli ei ole yksisuuntainen. Komeetta-hankkeen mentorit kertovat, että mentorina toimiminen ja mahdollisuus jakaa ammatillista osaamistaan on tuonut lisävirtaa myös omaan tekemiseen.  

Työelämän ihmetysten äärellä 

Komeetan vertaisryhmissä pureudutaan omaa työllistymistä edistävien keinojen lisäksi myös suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin.  Kuluneen syyskauden aikana toimi kaksi vertaisryhmää, tämän vuoden ensimmäinen ryhmä aloittaa helmikuussa.  

Työskentelyn alussa osallistujat valitsevat heitä kiinnostavia työelämään liittyviä aiheita käsiteltäväksi ryhmässä. Vertaisryhmä rohkaisee kysymään ja pohtimaan asioita yhdessä. Keskustelut lisäävät yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta. 

Yksi syksyn ryhmien keskusteluissa esille nousseista ihmetyksen aiheista on puhumattomuus. 

– Miksi suomalaiset eivät puhu maahan muuttajille? 

Myös vertaisryhmissä suomen kielellä ja kielitaidon kehittymisellä on tärkeä rooli. Keskustelun käymistä suomeksi on tuettu muun muassa tehtävien, kuvakorttien, videoiden, liikkeen ja draamaharjoitusten avulla.  

Kulttuurienvälinen osaaminen on työelämätaito 

Kulttuurienvälisen osaamisen koulutukset käynnistyvät hankkeessa helmikuussa. Koulutusten kohderyhmänä on maahan muuttaneiden parissa työskentelevät ammattilaiset. Tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. 

Koulutuksessa tarkastellaan eri näkökulmista, millaista osaamista monimuotoisessa työyhteisössä tarvitaan.  

– Osaaminen voi liittyä vaikkapa suomen kieltä harjoittelevan tukemiseen selkokielen tai kuvien avulla tai siihen, millaisilla keinoilla maahan muuttaneiden tuen tarpeita ja osaamista voidaan tunnistaa, koulutussuunnittelija Marja Koskela kertoo. 

Lisätietoja 

Marja Koskela 
koulutussuunnittelija, Työväen Sivistysliitto 
p. 040 551 2909, marja.koskela@tsl.fi 

Marianne Rajala 
projektityöntekijä Komeetta-hanke, Silta-Valmennusyhdistys   
p. 044 769 8436, marianne.rajala@siltavalmennus.fi 

 

Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään 


Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Hankkeessa järjestetään lisäksi koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille.  

Hankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys ja osatoteuttajia ovat TSL, Live ja Tampereen yliopisto. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.3.2021–31.7.2023. 

www.siltavalmennus.fi/komeetta-kulttuurisesti-osallistavaa-mentorointia-tyoelamaan-hanke