Mentorointi ja vertaisryhmät vahvistavat osallisuutta ja vauhdittavat matkaa kohti työllistymistä

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten, työllistymistä. Yhteishankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja mentorointimalleja maahan muuttaneille sekä henkilöstökoulutusta ammattilaisille, jotka työskentelevät maahan muuttaneiden kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys  ja osatoteuttajia ovat Työväen Sivistysliitto, Live -säätiö ja Tampereen yliopisto.

TSL vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta ja on mukana työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä. Hankkeen koulutus- ja kehitystyötä tekee TSL:ssa koulutussuunnittelija Marja Koskela.

Oppaana meikäläiseen työarkeen

Mentorointimallin kehittämisen alustana toimii Silta-Valmennuksen työpajat, joilla valmentaudutaan työelämään ja opiskeluun. Pajoilla oppiminen tapahtuu työn tekemisen kautta ja osallistujat saavat kokemusta eri aloilla työskentelystä.

Sekä maahanmuuttajataustaiset mentoroitavat että heidän suomalaistaustaiset mentorinsa työskentelevät samoilla työpajoilla.  Ensimmäisten mentorien koulutus alkoi syyskuun lopussa.

– Mentorit tukevat maahan muuttaneiden miesten arkea työpajoilla ja laajemmin siirtymistä suomalaiseen työelämään. Pääosassa on ammatillinen mentorointi, mutta mentorit ovat apuna myös suomen kielen oppimisessa ja suomalaisen työelämän ymmärtämisessä, koulutussuunnittelija Marja Koskela kertoo.

Uudessa roolissaan toimimisen avuksi mentorit saavat koulutusta muun muassa kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja selkokielestä. Koulutuksessa myös jaetaan kokemuksia ja vaihdetaan ajatuksia.

– Kun mentoreilta kysyttiin, miten he voivat huomioida maahan muuttanutta työpajalla, he vastasivat, että näkemällä hänet, ottamalla mukaan toimintaan ja luomalla turvallisen ilmapiirin.

Vertaisryhmä tukee ja osallistaa

Komeetan ensimmäinen vertaisryhmä aloitti lokakuussa. Ryhmässä on kahdeksan eri kieliryhmistä ja lähtömaista tulevaa osallistujaa, jotka tulivat ryhmään Silta-Valmennuksen kotoutumiskoulutuksen  kautta. Jokainen vertaisryhmän osallistuja rakentaa itselleen oman työllistymisen tähtikartan, joka on apuna ja tukena työllistymispolun suunnittelussa.

Vertaisryhmässä jaetaan kokemuksia ja tarkastellaan suomalaista työelämää yhdessä. Lisää tietoa ja kokemuksia työelämästä tuovat myös mentorit, jotka vierailevat ryhmissä.

– Ryhmän teemat ja sisällöt suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. He kertovat meille, mistä tarvitsevat lisätietoa ja millaisista sisällöistä on heille eniten hyötyä, kertoo hankepäällikkö Katri Mäkinen Silta-Valmennuksesta.

Vertaisuuden lisäksi osallisuus on toinen tärkeä osa sekä ryhmän toimintaa että koko hanketta. Yksi Komeetan tavoitteista on vahvistaa kohderyhmien osallisuutta heille suunnattujen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Ilmapiiri on ryhmässä hyvä ja osallistujat erittäin motivoituneita. Ja vaikka kieli aiheuttaakin välillä haasteita, niin keskustelu on ollut vilkasta, Mäkinen summaa kokemuksia syksyltä.

Lisää tietoa ja ymmärrystä myös ammattilaisille

Syksyn ajan Komeetta-hankkeessa on keskitytty mentoroinnin ja vertaisryhmien käynnistämiseen, mutta myöhemmin koulutusta tarjotaan myös maahanmuuttajataustaisten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

– Kieli- ja kulttuurisensitiivisesti toimiva ammattilainen osaa sopeuttaa omaa puhettaan helpommaksi ja lisäksi tunnistaa, että ihminen tulkitsee asioita oman taustansa pohjalta, Koskela selventää.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ammattilainen tiedostaa ja tunnistaa esimerkiksi, kuinka ihmisillä voi olla monia erilaisia tulkintoja perheen roolista ja painoarvosta yksilön tekemissä valinnoissa myös työelämään liittyen.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Komeetta-yhteishanke on käynnissä heinäkuun loppuun 2023 asti.

Komeetta verkossa ja Facebookissa:
www.siltavalmennus.fi/komeetta-kulttuurisesti-osallistavaa-mentorointia-tyoelamaan-hanke
www.facebook.com/komeettahanke