Muutoksentekijyyttä vahvistamassa – pedagogisen henkilöstön työpajakokonaisuuden anti

Viime vuonna viisi oppilaitosta järjesti yhdessä koulutuskokonaisuuden opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Koulutushanke toteutettiin Opetushallituksen tuella. Viidessä työpajakokonaisuudessa ja loppuwebinaarissa perehdyimme yhdessä yhteiskunnan ja työelämän ennakointiin sekä osaamisen tunnistamiseen. Lisäksi kartoitimme tapoja tukea opiskelijoita heidän oppimisen esteistään huolimatta ja kehittää maahanmuuttajien työelämälähtöistä koulutusta.

Tavoitteena oli vahvistaa muutoksentekijyyttä; kun osaamme tunnistaa muutostarpeita, voimme tarttua niihin etunojassa. Tulevat työelämän ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat koulutussuunnitteluamme. Opetamme monia työelämässä tarvittavia taitoja digiosaamisesta neuvottelujen käymiseen, mutta samaan aikaan opetamme myös oppimista, muutosmyönteisyyttä, vahvuuksien tunnistamista ja tavoitteellisuutta.

Jokainen työpajakokonaisuus sisälsi kaksi puolen päivän etätyöpajaa sekä tehtäviä. Palautteiden perusteella työpajat olivat korkeatasoisia ja laadukkaita. Koulutukset toteutettiin Teamsin välityksellä. Lisäksi työpajatyöskentely tapahtui verkko-oppimisympäristö Howspacessa.

Työpajojen alustukset innostivat pohtimaan yhteiskunnallisen muutosten kokonaisuutta ja vapaan sivistystyön tehtävää osana aikuiskoulutusta, työmarkkinoita ja koko yhteiskuntaa. Millaisia toimijoita meidän tulisi oppilaitoksina olla tulevaisuudessa, millaista osaamista ja millaisia yhteiskunnallisia muutoksia vahvistaa?

Palautteiden ja loppukeskustelujen mukaan kokonaisuuden antoisimpia asioita oli työpajojen sisällön ohella mahdollisuus jakaa ja pohtia yhdessä muutoksia ja niiden merkitystä. Keskustelut varmasti jatkuvat – koulutushanke koettiin hyvänä tapana vahvistaa myös keskinäistä verkostoitumistamme.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä nousee esiin osaamisperusteisten tavoitteiden laatimisen erilaiset tavat eri oppilaitoksissa. Koulutushankkeessa mukana olleissa oppilaitoksissa laaditaan yksityiskohtaiset osaamisperusteet ja kuvataan etukäteen myös niiden arviointi. Opiskelijat voivat antaa luvan arvioida osaamistaan ja saada kursseista suoritusmerkintä kansalliseen Koski-tietokantaan. Koulutushankkeessa oli mukana sekä Koski-tietokantaan kurssejaan jo pidempään vienyt toimija että meitä vapaan sivistystyön toimijoita, jotka ovat voineet laatia Koski-kelpoisia kursseja vasta viime elokuusta.

Hankkeen koulutuskokonaisuus suunniteltiin alusta asti joustavaksi, jotta jokaisella oli mahdollisuus osallistua haluamiinsa työpajoihin tarpeidensa ja aikataulujensa mukaisesti. Joustava osallistumismahdollisuus sai kiitosta ja sille oli selvästi tarvetta, sillä useimmat osallistujat olivat mukana vain osassa työpajoja. Jokaisesta työpajakokonaisuudesta sai yhden opintopisteen.

Ennakoinnilla osaamista -koulutushankkeessa ovat TSL:n lisäksi mukana Aktiivi-Instituutti, JHL-opisto, Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK sekä Murikka-opisto Keskustelun innokkuudesta päätellen pedagogisen henkilöstön koulutushankkeelle oli selvä tarve – yhteistyö ja yhteiset keskustelut jatkukoot!

Inari Juntumaa
koulutuspäällikkö, apulaisopintojohtaja, TSL