Osaamisella pidempiä työuria

Kun Euroopan väestö ikääntyy, työvoiman määrä vähenee ja samaan aikaan terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. Euroopan työvoiman on ennustettu vähenevän reilusti vuoteen 2030 mennessä. Useissa Euroopan maissa työntekijät eivät pysy työelämässä aina edes eläkeikään saakka, vaan he jäävät eläkkeelle suhteellisen varhain. Monesti syy ei kuitenkaan ole halu heittäytyä leppoisamman elämän pariin, vaan ihmisillä ei vain ole muita vaihtoehtoja. Osaaminen tai jaksaminen eivät kanna eläkeikään saakka, ikääntyvien osaamista ei arvosteta eikä heille tarjota riittäviä ja heille sopivia koulutusmahdollisuuksia. Meidän onkin löydettävä ratkaisuja kestävämmän työelämän saavuttamiseksi, ja työurien pidentämiseksi ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vanhuuden köyhyyden välttämiseksi.

Yhtenä keinona työurien pidentämiselle on osaamisen ylläpitäminen. Aikuisten osaamista OECD-maissa mittaavan PIAAC-tutkimuksen mukaan nykyisessä digitalisoituneessa työelämässä tarvittavat tietotekniset taidot vaihtelevat merkittävästi iän mukaan. Suomessa parhaat taidot ovat 25-34 vuotiailla, jonka jälkeen taitojen hallinta heikkenee tasaisesti. 54 vuoden jälkeen tietotekninen osaaminen putoaa jopa OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Töissä pysyminen ja varsinkin sinne palaaminen voi olla 50 ikävuoden jälkeen vaikeaa, jos taidot eivät enää vastaa muuttuneen työelämän vaatimuksia.

Koulutusta ikääntyville

Työurien pidentämisestä Euroopassa on puhuttu paljon. En ole kuitenkaan kuullut yhtä paljon puhetta koulutuksen tarjoamisesta myös ikääntyville ja työntekijäasemassa oleville, jotka nyt saavat koulutusta vähemmän kuin nuoret ja toimihenkilöasemassa olevat. Kun väestö ikääntyy ja samaan aikaan työelämä muuttuu vahvasti, voidaan työuria pidentää ainoastaan siten, että koulutus on aidosti elinikäistä ja mahdollista kaikille. Työpaikoilla tarjottavaa koulutusta ja vapaan sivistystyön koulutusta on kohdennettava myös ja erityisesti ikääntyville työntekijöille.

On selvää, että nuorena hankitut taidot vanhenevat, jos niitä ei työn ohessa pysty ylläpitämään ja kehittämään.  Työn ohessa toteutetut koulutukset ovatkin usein paras keino oppia tietoteknisiä taitoja, ja siksi toivoisin työnantajilta aktiivisuutta koulutusmahdollisuuksien järjestämisessä. Ikääntyvien motivointi onnistuu parhaiten kytkemällä oppiminen työtehtäviin tai muuten aitoon tarpeeseen. Näin opittuja taitoja tulee myös käytettyä ja pidettyä yllä.

Jos koulutuksen vaatiminen ja siihen hakeutuminen jää vain työntekijän vastuulle, voi puutteita omassa osaamisessa olla vaikea tunnustaa. Koulutukseen ei hakeuduta, koska työtekijä voi kokea pelkoa työn menettämisestä tai häpeää puutteellisesta osaamisesta.  Onkin tärkeää tehdä näkyväksi pitkän uran ja elämän aikana kertynyttä osaamista, sillä se lisää itseluottamusta ja sitä kautta valmiuksia esimeriksi koulutukseen hakeutumiseen, uuden oppimiseen ja tulevista työelämän haasteista selviytymiseen.

Työväen Sivistysliitto TSL on mukana kansainvälisessä hankkeessa Mid-Life Skills Review Project, jonka tarkoituksena on ikääntyvien työntekijöiden tukeminen työn murroksessa. Hankkeen kohderyhmää ovat 50 vuotta täyttäneet työntekijät. Hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma, ja siinä on mukana kumppaneita Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta.

OSSI auttaa tunnistamaan osaamista

Mid-Life Skills Review Project -hankkeen tavoitteena on auttaa ihmisiä tunnistamaan osaamisensa, kehitystarpeensa sekä mahdollisuutensa oppia uutta työn ohella. Tätä tarkoitusta varten on nyt kehitetty verkossa toimiva osaamisen arviointipeli OSSI. Peli on käytettävissä kuudella eri kielellä.

Uuden innovatiivisen ja interaktiivisen pelin tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tunnistamaan taitonsa ja kehittämiskohteensa. Pitkän työuran jälkeen ihmisillä on uskomattoman paljon kokemuksia ja taitoja kaikilta elämän alueilta, ja osaamispelin avulla he voivat tunnistaa ja kuvata osaamistaan.

Osaamispeli on hyvä työkalu kaiken ikäisille. Jos harkitset työpaikan vaihtamista tai ylennystä, kurssia, kouluttautumista tai jonkinlaista vapaaehtoistyötä, tai jos haluat vain tarkistaa, mitä voit tarjota työmarkkinoille; tämä peli auttaa juuri sinua.

Pelissä on erilaisia kortteja, joissa on selkeät ohjeet taitojen tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Pelissä voi tehdä omia muistiinpanoja, suunnitella toimintasuunnitelmaa taitojen kehittämiseksi ja kirjata edistymisensä. Peliä voi käyttää yksin, tai vertaisohjaajan opastamana.

OSSI-pelin suomenkielinen versio julkaistaan 2.10. klo 12-16 Päivälehden museossa, Ludviginkatu 2-4, Helsinki.