Ratkaisuja opiskelijan ohjaamisen haasteisiin työpaikalla

TSL julkaisee 21.1.2020 työpaikkaohjaajien ja henkilöstön edustajien tueksi Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -oppaan, joka tarjoaa tietoa lainsäädännön edellyttämistä toimista sekä hyviä käytäntöjä, jotta opiskelijan ohjaaminen työpaikalla olisi laadukasta ja sujuvaa. Opas pohjautuu TSL:n vuonna 2019 järjestämiin koulutuksiin. 

Opas tiivistää työpaikkojen näkökulmasta sen, mitä ammatillisesta koulutuksesta olisi syytä tietää ja miten tulisi toimia, kun työpaikalle saapuu opiskelija. Erityisesti siinä selvennetään vastuisiin ja velvollisuuksiin liittyviä säädöksiä ja käytäntöjä. Opas julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona, ja sitä ja muita keväällä 2020 ilmestyviä materiaaleja voi tilata osoitteesta ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit. Opasta ja tulevia julkaisuja esitellään aamiaistilaisuuksissa Helsingissä Café Violassa ti 21.1.2020 ja to 30.1.2020. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen. Ilmoittautumista etukäteen toivotaan. 

Oppaan tarjoamalle tuelle on tilausta, koska työelämässä oppimiseen liittyy paljon vastuita, joita säätelee lainsäädäntö. Työterveyslaitoksen syksyllä 2018 toteuttaman Ammattitaitoa yhdessä -kyselyn vastaajista reilu 40 % koki, että työpaikkaohjaajia ei ole omalla työpaikalla riittävästi perehdytetty työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskeviin säädöksiin ja käytäntöihin. OAJ kysyi asiaa keväällä 2019 ammatillisilta opettajilta, ja myös OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista yli 40 % oli sitä mieltä, että työpaikkaohjaajien perehdytys on näiltä osin puutteellista. Vaikka osa kyselyjen tuloksista kertoo selvistä kehittämiskohteista, on kuitenkin syytä muistaa, että monella työpaikalla oppiminen ja ohjaaminen on sujuvaa.

Laki ammatillisesta koulutuksesta tunnetaan silti työpaikoilla edelleen osittain huonosti, vaikka uudistunut lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Työpaikan näkökulmasta voi olla vaikeaa löytää työpaikkaohjauksen tueksi tietoa, joka selventäisi sekä lainsäädännöasettamia vastuita että laadukasta oppimista tukevia hyv käytäntöjä.  

– Työväen Sivistysliitto on kouluttanut valtakunnallisesti luottamusmiehiä ja työpaikkaohjaajia tukemaan uuden ammatillisen koulutuksen toteutusta työpaikoillaLainsäädännön näkökulmasta työpaikalla tulee tietää, että koulutuksen järjestäjä on aina vastuussa työpaikalla järjestettävän koulutuksen sujuvuudesta, kertoo hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru. 

Koulutuksissa on käsitelty muun muassa oppilaitoksen ja työpaikan välistä yhteistyötä, työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainmukaista toteutusta ja opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä. Työpaikkaohjaajan ja opettajan ohella tällaiset kysymykset liittyvät myös luottamusmiehen tehtävänkuvaan. Työpaikkaohjaajan lisäksi oma roolinsa ohjauksessa ja opiskelijan tukemisessa onkin koko työyhteisöllä. 

Tarve vastuiden selkeyttämiseen on suuri, koska myös SAK:n luottamusmiespaneeliin joulukuussa 2018 vastanneista 42 % koki, että vastuu opiskelijan ohjaamisesta työpaikalla ei ole selvä. Tämä oli vastauksissa tyypillisin työelämässä oppimiseen ja ohjaukseen liittyvä ongelma. Turvallinen ja laadukas työelämässä oppiminen on kaikkien osapuolten etu, ja vastuiden tunteminen auttaa sen toteuttamisessa.

– Työnantajan on oltava tietoinen myös siitä, millaista tukea koulutuksen järjestäjältä voi vaatia. Parempi ymmärrys eri osapuolten vastuista on olennainen osa toimivampaa yhteistyötä työpaikkojen ja oppilaitosten välilläNäyttääkin siltä, että uudenlainen yhteistyö auttaa ratkaisemaan työpaikoilla tunnistettuja haasteita, toteaa Vuorikuru.  

Lue myös Aikamerkistä Näkökulma Uusi ammatillinen koulutus on hyvässä nosteessa.

Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -opas on toteutettu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Ammattitaitoa yhdessä -hanketta (2018–2020). Oppaan ovat käsikirjoittaneet yhteistyössä Työväen Sivistysliitto TSL ja Kiipulan ammattiopisto, ja oppaan kommentointiin on osallistunut laaja joukko ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita. Opas kuuluu Työyhteisö ohjaa -julkaisusarjaan, joka saa jatkoa keväällä 2020.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajia ovat Kiipulan ammattiopisto, Työterveyslaitos, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on mukana yhteistyössä ja tukee hankkeen toteutusta.

Lisätietoja: hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru, Työväen Sivistysliitto TSL, p. 040 457 0734, ilkka.vuorikuru@tsl.fi