Terveisiä We are all workers -ETUI-kurssilta Ranskasta

Vietin helmikuussa kolme keväistä päivää European Trade Union Institute ETUI:n Trade unions and migrants' integration. We are all workers -kurssilla Pariisin kupeessa Courcellesissa. Kurssi järjestettiin yhteistyössä The European Trade Union Confederation ETUCin sekä italialaisten ja ranskalaisten keskusjärjestöjen kanssa. Muut kurssilaiset, joista suurin osa työskenteli eurooppalaisissa ammattiliitoissa, olivat Ranskasta, Italiasta, Puolasta, Saksasta, Romaniasta, Irlannista, Kreikasta, Turkista ja Liettuasta.

Kurssin tavoitteena oli keskustella ja jakaa ammattiliittojen hankekokemuksia ja ideoita kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli kehittää UnionMigrantNetin (UMN), eurooppalaisten ammattiliittojen tukeman tietopalvelun käyttöä. Palvelusta löytyy tietoa ja neuvontapisteiden verkosto Euroopassa työskenteleville tai sinne muuttoa suunnitteleville maahanmuuttajille.

Kurssilla esitellyt ideat ja tavat edistää kotoutumista vaihtelivat voimakkaasti maasta toiseen. Osalla liitoista oli paljon turvapaikanhakijoiden tukemiseen, neuvontaan ja työllistämiseen liittyviä aktiviteetteja ja toimintaa, kun taas esimerkiksi Suomessa varsinaisiin kotouttamistoimenpiteisiin lähdetään pääosin vasta, kun turvapaikanhakija saa oleskeluluvan.

Esimerkiksi Berliinissä DGB pyörittää BEMAa, neuvontapalvelua, josta turvapaikanhakijat mutta myös muut maahanmuuttajat saavat ohjeistusta työttömyys- ja muihin tukiin ja asumiseen sekä työllistymiseen liittyviin asioihin. Neuvontaa saavat myös ammattiliittoihin kuulumattomat. Puolassa taas valmistellaan olemassa olevan ammattiliiton tuella uuden, ukrainalaisille työperusteisille maahanmuuttajille tarkoitetun oman erillisen ammattiliiton perustamista.

Työllistymiseen liittyvistä hankkeista tutustuimme mm. LabourInt-projektiin, jossa turvapaikanhakijoita koulutettiin työvoimapulasta kärsiville horeca-, rakennus-, ICT- ja tekniikan aloille Belgiassa, Italiassa ja Saksassa. Koulutukseen sisältyi taitojen arviointia, tiiviitä kieliopintoja, yhteiskuntatieto- sekä ammattiopintoja ja palkallinen työharjoittelu. Osa kursseille osallistujista myös työllistyi.

Saksassa LabourInt-hankkeessa työpaikkoja valmennettiin ottamaan paremmilla valmiuksilla vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia sekä rakennettiin verkossa toimiva, vapaasti käytössä oleva AiKomPass-työkalu metalli- ja sähköalan taitojen ja pätevyyksien arviointiin ja dokumentointiin. LabourInt-hanke on saanut jatkorahoituksen ja tulee toimimaan myös Itävallassa ja Kreikassa.

Kurssille osallistuneiden maiden välillä on suuria määrällisiä eroja, kun puhutaan maahanmuutosta. Eurostatin vuoden 2017 tilastojen mukaan yli 75 % EU-maiden 38 miljoonasta maahanmuuttaja-asukkaasta asui Saksassa, Britanniassa, Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Samat viisi maata ottivat vuosina 2016–2017 vastaan suurimman osan EU-maihin pyrkivistä turvapaikanhakijoista, Saksa puolet.

Vertailun vuoksi: koko Suomen väestöstä ulkomaalaistaustaisia oli tilastokeskuksen mukaan 7 % vuonna 2017 eli noin 385 000 henkilöä. Suomeen muuttaa vuosittain noin 30 000 henkilöä. Samoin esimerkiksi Liettua on maa, johon kohdistuu vain vähän maahanmuuttoa. Liettualaiset yrittävät pikemminkin houkutella työvoimaa jäämään maahan maastamuuton sijaan.

Erilaisista kansallisista lähestymistavoista huolimatta ETUI-kurssilaisilla oli lukuisissa työpajaosuuksissa yhteinen vankka näkemys siitä, että ammattiliittojen tehtäviin kuuluu tukea myös maahanmuuttajaväestön kotoutumista työmarkkinoille ja että solidaarisuus, yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys ovat tämän työn arvopohja. Me olemme kaikki työntekijöitä!


Lue lisää:

www.etui.org

www.unionmigrantnet.eu

Maahanmuuttajat väestössä (Tilastokeskus)

Migration and migrant population statistics (Eurostat)

BEMA-neuvontapalvelu

LabourInt-hanke, katso myös video ja tutustu AiKomPass-työkaluun