TSL:n pitkäkestoiset kurssit vahvistavat yhteiskunnallista osallisuutta

Työväen Sivistysliitto kehittää koulutustensa vaikuttavuutta. Kehitystyön tueksi tehtiin vuonna 2023 pitkäkestoisten koulutusten vaikuttavuuden arviointi, johon liittyvä kysely lähetettiin kurssin suorittaneille, kun opinnoista oli kulunut vähintään puoli vuotta. 

Kyselyn pohjalta tehdystä selvityksestä näkyy, että koulutus on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja osallisuutta vahvistavaa. Voimaantuminen näkyy vastauksissa edelleen, vaikka kysely tehtiin puoli vuotta koulutuksen päättymisen jälkeen.

Perustaitokoulutushankkeiden pitkäkestoisia kursseja suorittaneista vastasi 15 prosenttia kyselyn saaneista. Yhteiskunnallisen koulutuksen osalta vastausprosentti oli 32, mitä lienee nostanut kurssitapaaminen, jossa muistuteltiin vastaamisesta. Kyselyn mukaan yhteiskunnallinen koulutus vahvistaa verkostoja ja jopa avaa mahdollisuuksia tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutusten osallistujien ikähaarukka on keskimäärin hieman alempi kuin TSL:n perustaitokoulutuksiin osallistuneilla.
 

Yhteiskunnallisen vaikuttamiseen rohkaisevat ja valmiuksia antavat kurssit  

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen rohkaisevasta ja valmiuksia antavasta kurssista esimerkkinä on neljän viikon mittainen koulutusohjelma, joka on toteutettu yhteensä neljä kertaa vuosina 2017–2022.  Koulutukseen osallistuneet olivat TSL:n jäsenjärjestöjen nuoremman ikäpolven aktiiveja. 

Kyselyssä annettiin arvosanoja asteikolla 1–5. Koulutukseen osallistuneet saivat kurssilta uutta osaamista yhteiskunnalliseen toimintaan tai työelämään osallistumiseen varsin paljon, keskiarvo vastauksissa oli 4,3/5. He saivat myös rohkeutta toimia arvojensa mukaisesti: arvosanaksi tuli 4,4/5. 

Osallistujien käsitys itsestään oppijana vahvistui 4/5. Lisäksi osallistujat saivat koulutuksesta uusia verkostoja 4,1/5, joissa he ovat toimineet koulutuksen jälkeen. TSL on myös mahdollistanut verkostojen ylläpitoa kutsumalla koulutuksiin osallistuneet mukaan liiton alumnitoimintaan. 
 

Työllistymiseen ja jatkuvaan oppimiseen valmiuksia antavat kurssit  

Työllistymiseen ja jatkuvaan oppimiseen valmiuksia antavasta koulutuksesta esimerkkinä on kuuden viikon mittainen Osaamisen ohjaksissa -perustaitokoulutushanke, jonka koulutuksia järjestettiin vuonna 2022. Hanketta rahoitti Opetushallitus.  

Kyselyn mukaan osallistujat saivat uutta osaamista työelämään osallistumiseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan 3,8/5 ja rohkeutta toimia omien arvojensa mukaisesti 4,4/5. Lisäksi osallistujien käsitys itsestään oppijana vahvistui 4,3/5. Perustaitokoulutuksissa nämä ovat olennaisen tärkeitä tuloksia, sillä koulutuksiin tavoitetaan jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevia ryhmiä eikä kaikilla heistä ole perustaitoja osallistumiseen ennen koulutusta.

Kyselyyn vastasi 35 perustaitokoulutushankkeiden kursseja käynyttä henkilöä; kaikki vastaajat eivät olleet juuri tämän kokonaisuuden osallistujia. Nämä hankekohtaiset tulokset ovat kuitenkin hyvin linjassa muiden perustaitokoulutushankkeiden tulosten kanssa.
 

Vapaan sivistystyön koulutus on vaikuttavaa

Alaa koskevista tutkimuksista tiedämme, että vapaan sivistystyön oppilaitokset tavoittavat nimenomaan osallistujia, joita tutkintojohteisemmassa koulutuksessa ei tavoiteta. Osaamistaan kehittämään saadaan mukaan henkilöitä, jotka eivät muuten osallistuisi koulutukseen. Näiden henkilöiden usko mahdollisuuksiinsa kouluttautua kasvaa. Tämä on yksi tapa, jolla opintokeskukset toteuttavat lakisääteistä tehtäväänsä vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa.

Opintokeskusten koulutus koostuu merkittäviltä osin lyhytkestoisista kursseista. Tässä selvityksessä on tarkasteltu nimenomaan pidempikestoisten kokonaisuuksien vaikuttavuutta. Kyseiset koulutukset vahvistivat osallistujien perustaitoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Huomionarvoista on, että myös perustaitokoulutusten osallistujat kokivat saaneensa uutta osaamista yhteiskunnalliseen toimintaan ja rohkeutta toimia arvojensa mukaisesti, vaikka kurssisisällöt painottuivat konkreettisemmin muun muassa digitaalisiin, matemaattisiin ja työelämän perustaitoihin.

Vapaan sivistystyön koulutuksessa hankittu yhteiskunnallinen osaaminen ja koulutuksen aikana vahvistunut minäpystyvyyskäsitys itsestä vaikuttajana ja oppijana on mahdollistanut osalle hakeutumisen tutkintoon johtaviin opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Urakehitystä koskevien kysymysten vastauksissa on sen sijaan jakaumaa. Osalle koulutus on selvästi tarjonnut ponnahduslautaa, toisille ei. Monille koulutus on joka tapauksessa tarjonnut uusia näköaloja ja rohkeutta lähteä hakeutumaan uusille poluille. Perustaitokoulutuksissa on kuitenkin myös osallistujia, joiden valmiudet eivät silti vielä riitä työllistymiseen, vaikka näkymä on koulutuksen ansiosta olennaisesti lähentynyt.

Kyselyn perusteella TSL vastaa koulutuksellaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseensa. Jatkossa vastaavia selvityksiä on tarkoitus tehdä vuosittain. Järjestöjen oppilaitoksena haluamme kehittää koko järjestökentän koulutuksia ja niiden vaikuttavuuden arviointia ja kehitämmekin koulutuksia yhdessä kanssajärjestäjien kanssa.  

Inari Juntumaa ja Kirsi Mäki
koulutuspäälliköt