Yhteiskehittämisen makoisat hedelmät Komeetta-hankkeessa

Komeetan porhaltaessa puolivälissä matkaansa on tullut aika tehdä välitilinpäätös. Toukokuun lopussa järjestetyssä väliseminaarissa hankkeen tekijät kertoivat yhteisen kehittämisen avulla syntyneistä hyvistä käytännöistä muun muassa vertaisryhmien, mentorikoulutuksen ja mentoroinnin osalta. Komeetta-hankkeessa kehitetään kulttuurisesti osallistava mentorointimallia, joka tukee maahanmuuttaneiden miesten työllistymistä. 

Yhteiskehittäminen on Komeetta-hankkeelle ominainen tapa toimia. Kaikki osapuolet, sekä työntekijät että osallistujat, ovat yhdessä mukana tutkimassa ja kehittämässä hankkeen toimintaa. Hanketiimin tehtävä on pitää huolta, että hankkeen toimintaan osallistuvat kohderyhmäläiset saavat äänensä kuuluviin ja voivat osallistua toiminnan kehittämiseen rinta rinnan tiimin kanssa.

Yhteiskehittämisprosessissa on mukana myös hankkeeseen osallistuvat tutkijat Tampereen yliopistosta. Tutkijat vastaavat lisäksi hankkeen tutkimuksellisesta seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista, jolloin toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta saadaan tutkittua tietoa prosessin kaikissa vaiheissa.

Osallistujat toiminnan kehittämisen ytimessä

Jotta avointa palautetta on mahdollista saada, niin suomalaisten kuin maahanmuuttaneiden osallistujien on ymmärrettävä, mistä hankkeessa on kyse ja mitä tarkoitetaan yhteiskehittämisellä. Ymmärtämisen varmistamiseksi Komeetassa on tehty selkokielisiä esitteitä suomen ja englannin lisäksi arabiaksi ja dariksi. Lisäksi hankkeen työntekijät ovat kertoneet asiasta selkokielellä. Yhteisen ymmärryksen rakentuminen lisää luottamusta hankkeen toteuttajien ja siihen osallistuvien välillä ja luo tukevan pohjan yhteiskehittämiselle. 

Komeetan ensisijaiselta kohderyhmältä eli työmarkkinoiden ulkopuolella olevilta maahanmuuttaneilta miehiltä on saatu kokemuksia ja ajatuksia siitä, miten esimerkiksi vertaisryhmän toimintaa ja mentorointia olisi hyvä kehittää. Mentorit ovat puolestaan vaikuttaneet mentorikoulutuksen toteutukseen.

Osallistujien palautteiden pohjalta Komeetan toimintoihin on tehty konkreettisia muutoksia. Maahanmuuttaneista miehistä koostuvien vertaisryhmien kestoa pidennetty ja osallistujien toiveesta esimerkiksi vertaisryhmän suomenkielisille keskusteluille on annettu enemmän tilaa.  

Myös mentorikoulutuksen kestoa on pidennetty ja vierailuja vertaisryhmässä lisätty. Vierailuilla mentorit pääsevät harjoittelemaan selkokielen puhumista ja tutustumaan maahanmuuttaneisiin. Mentorit ovat kertoneet, että vierailut vertaisryhmässä ovat olleet silmiä avaavia ja auttaneet ymmärtämään, miten omaa puhetta tulee mukauttaa, kun keskustelukumppanin suomen kieli ei vielä ole vahva.

Väliseminaarin lopuksi katseet suunnattiin tulevaisuuteen ja mietittiin, miten yhteiskehittämisen makoisia hedelmiä saadaan enemmän ja myös muille jaettavaksi.  Yhteiskehittämisen hedelmät vaativat hankkeessa toimivilta rohkeaa kokeilemista, kypsyttämistä ja jatkojalostusta.  

Työväen Sivistysliitto vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta ja on mukana työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä.  

Marja Koskela
Koulutussuunnittelija ja kouluttaja
Komeetta-hanke, TSL

Lisätietoa Komeetta-hankkeesta: www.siltavalmennus.fi/komeetta-kulttuurisesti-osallistavaa-mentorointia-tyoelamaan-hanke/   
Komeetta Facebookissa: www.facebook.com/komeettahanke