Yksilöohjaus auttaa eteenpäin työllistymispolulla

Miten päästä eteenpäin elämässä, jos verkostoja ei ole, työnhaun tavat ja järjestelmät ovat itselle oudot ja tieto on hajallaan eri palveluissa ja vielä kielellä, jota on vasta oppimassa? Työttömät maahanmuuttaneet ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia. Yhdellä voi olla mittava työura takana kotimaassaan, toinen on tehnyt vuosia töitä Suomessa, kolmas on hoitanut koko aikuisikänsä läheisiään kotona.

Kun näin moninainen porukka kootaan samaan koulutukseen, on selvää, että tarvitaan henkilökohtaista tukea, koulutussisältöjen mukauttamista ja joustoa, jotta jokainen saa tarvitsemansa sysäyksen eteenpäin omalla polullaan.  

TSL:n ja Työväen Akatemian yhteisessä Näytä taitosi! -koulutushankkeessa on saavutettu hyviä tuloksia panostamalla henkilökohtaiseen ohjaukseen. Hankkeessa on tähän mennessä järjestetty kaksi kahdeksan viikon mittaista koulutusjaksoa, joista toinen toteutettiin kokonaan etänä. Koulutuksiin hakeutuneet ovat halunneet parantaa suomen kielen osaamistaan ja muita perustaitoja sekä löytää itselleen työ- tai opiskelupaikan.  

Henkilökohtaistamisen onnistuminen näkyy kurssipalautteissa. Osallistujat ovat kokeneet hyötyneensä kurssista ja saaneensa tukea niissä asioissa, joihin ovat apua kaivanneet.  

”Minulle paras on löytää kurssi ja kaikki nettisivut mitä minä tarvitsen, esim. työpaikka ilmoitus ja suomen kielen harjoittelu.” 

Koulutuksen aikana henkilökohtaisille ohjauskeskusteluille on järjestetty riittävästi aikaa. Keskusteluissa on syvennytty jokaisen omaan tilanteeseen, tavoitteisiin ja osaamiseen. Tietojen pohjalta on muokattu koulutuksen sisältöjä ja mietitty yhdessä koulutuspolkuja ja reittejä työllistymiseen.  Keskustelujen lisäksi ohjausresurssia täytyy olla riittävästi myös tiedon etsimiseen, sillä erilaiset koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ovat usein pieninä palasina eri sivustoilla.

Onnistunut ohjaus ja pirstaleisen tiedon hyödyntäminen on vaatinut yksilöohjauksesta vastaavan kouluttajan ja hankekokonaisuudesta vastaavan koulutussuunnittelijan paneutumista ja tiivistä yhteistyötä. 

”Kouluhaastattelu harjoitelu ja keskustelut yhdessä ovat hyödyllisintä on minulle hyödyllisintä.” 

Koulutuksen sisältöjä muokataan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Niitä kartoitetaan paitsi opetuksen lomassa myös viikoittain ohjauskeskusteluissa ja palautekyselyissä. Koulutuksen sisältöjen mukauttaminen vaatii koulutuksen järjestäjältä ja kouluttajilta ammattitaitoa sekä ennen kaikkea halukkuutta kysyä, kuunnella ja joustaa suunnitelmista. 

”Hyödyllisintä on työnhakua, keskustele yhdessä ja Google docs kirjoittaminen ja minulle uusi asia esim. Slides ja Padlet” 

Hankkeen ensimmäisen koulutuksen osallistujista suurin osa tarvitsi työturvallisuuskorttia työllistymisensä tueksi. Kurssilla opiskeltiinkin ensin aiheeseen liittyvää sanastoa ja tarjottiin sitten mahdollisuus suorittaa selkokielinen työturvallisuuskorttikoulutus. Kaikki osallistujista saivat työturvallisuuskortin!  

Alkuvuonna 2021 järjestetyssä toisessa koulutuksessa taas työturvallisuustaidot olivat suurimmalla osalla jo hallussa. Niiden sijaan monet toivoivat voivansa parantaa digitaitojaan, joten TSL:n digikouluttajan opastuksella on perehdytty esimerkiksi tekstinkäsittelyyn ja esitysten tekemiseen. 

”Hyödyllisintä on puheharjoitukset ja sanavarastoja kasvaa.”
”Kirjoittaminen ja opettajan korjaus palaute.” 

Koulutuksen kaikille yhteisiä teemoja ovat esimerkiksi työelämän tilanteisiin perehtyminen sekä työ- tai kouluhakemusten viilaaminen sekä haastatteluosaamisen vahvistaminen. Näiden lisäksi sisältöjä on eriytetty henkilökohtaisesti. Yksi osallistujista on tarvinnut eteenpäin päästäkseen tarkkaa palautetta kirjallisista taidoistaan. Toisella taas kirjoittaminen sujuu, mutta puhumiseen ja ennen kaikkea nopean natiivipuheen ymmärtämiseen tarvitaan apua. Kolmas tarvitsee apua alansa sanaston oppimiseen tai vaikka matematiikan taitojen parantamiseen. 

”Pidän jo paljon tästä kurssista. Teemme aina eri harjoituksia yhdessä tai itsenäisesti.”  

Jatkopolut koulutuksen jälkeen ovat osallistujien tarpeiden mukaisesti yksilöllisiä. Osa tarvitsee vielä perustaitojen petraamista, jolloin suuntana on ollut ammatillinen koulutus. Monella on toiveena työllistyminen, ja osa osallistujista onkin löytänyt työpaikan esimerkiksi rakennusalalta.  

Erityisesti palvelualojen vaikean työllisyystilanteen takia osa on päättänyt nyt panostaa jatko-opintoihin. Myös sosiaali- ja terveysalan pätevöitymistä tavoittelevat ovat suunnanneet alalle painottuville kielikursseille tai jatko-opintoihin. Sopivia opintoja on löydetty esimerkiksi avoimista korkeakouluista, joissa on tällä hetkellä paljon ilmaisia koulutuksia työttömille ja lomautetuille. 
 

Näytä taitosi! -koulutukset ovat TSL:n ja Työväen Akatemian yhteishanke, jota rahoittaa OKM. Seuraava koulutus alkaa 22.3.2021. Lainaukset ovat otteita kurssipalautteesta.